Justitiedepartementet

Harmoniserad patenträtt

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 15:27 CEST

Patentfördragsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande Harmoniserad patenträtt (SOU 2003:66) till justitieminister Thomas Bodström.

Utredningen har främst haft i uppdrag att ta fram underlag för bedömning av om Sverige bör tillträda tre konventioner på patenträttsområdet. Det rör sig om den omarbetade versionen av Europeiska patentkonventionen (EPC 2000), den så kallade Londonöverenskommelsen om lättnader i krav på översättning av europeiska patent, och den globala konventionen om formkrav i patentärenden (PLT).

Utredningen föreslår att Sverige ratificerar EPC 2000, Londonöverenskommelsen och PLT och föreslår även ett antal ändringar i den svenska patentlagen som behövs för ratificering.

I anslutning till förslaget om att ratificera EPC 2000 föreslår utredningen ett tillägg i rättegångsbalkens bestämmelser om undantag från vittnes- och editionsplikt. Innebörden är att de rådgivare som registrerats som ”auktoriserade patentombud”, ska, på samma sätt som nu gäller för advokater, undantas från skyldigheten att vittna vid svensk domstol om förtrolig klientinformation. Utredningen har gjort bedömningen att förslaget inte kan genomföras utan att en särskild ordning för auktorisation av patentrådgivare införs. Frågan om hur en auktorisationsordning närmare ska utformas bör övervägas vidare.

Londonöverenskommelsen syftar till att sänka de kostnader som följer med krav på att ett europeiskt patent ska översättas för att få giltighet i EPC-staterna. Utredningen föreslår ändringar i patentlagen som innebär att patentkraven alltid ska översättas till svenska men att beskrivningen får lämnas in i översättning till antingen svenska eller engelska.

Utredningens förslag har ingen direkt anknytning till planerna på ett patent med giltighet för hela EU. Förhandlingarna om ett sådant gemenskapspatent pågår fortfarande.

Särskild utredare, Chefsjuristen Per Holmstrand
08 – 782 25 00

Sekreterare, Hovrättsassessorn Karin Mårtensson Telde
040 – 35 57 94