Miljödepartementet

Havsmiljön prioriteras i regeringens EU-politik

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 16:29 CET

Sveriges kust- och havsområden är starkt påverkade av övergödning,
gifter, överfiskning och exploatering. Möjligheten att lösa dessa
problem är till mycket stor del beroende av ett utvecklat EU-samarbete
och att Sverige också driver havsmiljöfrågorna i internationella
konventioner.

Dessa är skälen till att regeringen nu har sagt att havsmiljön är en av
fyra prioriteringar i det kommande miljöarbetet inom EU.

Det skriver regeringen i skrivelsen EU-prioriteringar för att nå
miljömålen (skr. 2003/04:9) som idag, onsdag, överlämnas till
riksdagen.

Övriga frågor som regeringen prioriterar är minskade luftföroreningar,
minskade växthusgaser och försurning, begränsad spridning av kemikalier
och bekämpningsmedel samt en fortsatt hållbar förvaltning av
naturresurser.

- Vår erfarenhet är att Sverige har stora förutsättningar att föra en
progressiv miljöpolitik inom EU. Genom att aktivt driva miljöfrågorna i
EU och få till gemensamma regler uppnår vi en bättre miljö, inte bara i
Sverige utan också inom EU, säger miljöminister Lena Sommestad.

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 200 8

Lena Berglund
Politiskt sakkunnig
08-405 24 14
070-686 24 14

Lars-Åke Eriksson
Kansliråd
08-405 38 01