Lunds universitet

Havsresan 2009 - sjunkna skogar och spännande utställningar

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:55 CEST

Marint centrum i Simrishamn står värd för Havsresan 2009 som genomförs 4-17 maj. Då kommer delar av havsbotten utanför Österlen att med hjälp av modern teknik karteras och inventeras på natur- och kulturvärden. Forskare och andra undersöker bl.a. "den sjunkna skogen" utanför Österlens kust och visar olika sätt att göra kartor över marina miljöer.


Havsbotten utanför Simrishamns kust är i dagsläget ett relativt outforskat område och ett av syftena med projektet Havsresan 2009 är att genomföra en inventering och kartläggning av bottenmiljön. Genom att synliggöra havets värld skapas en ökad medvetenhet om de marina natur- och kulturvärden som eventuellt riskerar försvinna i framtiden, menar arrangörerna. Projektet bör ses som en pusselbit i ett bredare arbete för att vårda Östersjöns havsmiljö och det kulturarv som finns gömt under ytan.

- Den övergripande målsättningen med projektet är att visa på värdet av de tillgångar som finns dolda under havsytan, säger Kjell Andersson vid Teknisk geologi vid Lunds tekniska högskola.

Simrishamns kommun och Marint centrum värd för Havsresan 2009
För Simrishamns kommun är projektet Havsresan 2009 en pusselbit bland flera i arbetet för att vårda Östersjöns havsmiljö och bidra till ekologiskt hållbar utveckling. Kommunen menar att ett lokalt engagemang är ett nödvändigt komplement till det mellanstatliga samarbetet runt Östersjön och vill ta sin del av ansvaret för Östersjöns miljö. Ett led i detta är etablerandet av ett Marint centrum. Visionen är att skapa en mötesplats som samlar information, kompetens, kunskap, företagande, kultur och upplevelser knutet till Östersjöns marina miljö. Sannolikt tas det första spadtaget redan i höst.

- En rad aktiviteter och delprojekt arrangeras under året inom ramen för Marint centrum i Simrishamn, med syftet att knyta intressenter till projektet och bidra till att bygga upp verksamheten i Marint centrum. Havsresan 2009 är ett sådant spännande delprojekt, säger Madeleine Lundin, projektkoordinator för Marint centrum i Simrishamns kommun.

Med den senast tekniken i outforskade vatten
I Havsresan 2009 ingår många aktiviteter. 4-17 maj genomförs fältstudier under havsytan utanför Österlen. Sammanlagt medverkar ett trettiotal organisationer, myndigheter, företag och andra aktörer. Även Sjöfartsverket, Kustbevakningen och SGU deltar i forskningsarbetet med egna fartyg. Andra aktörer som medverkar under fältveckorna är företagen Marin Miljöanalys, Sea Labs, LYYN och Aanderaa, liksom Malmö Sportdykarklubb med flera.

Vid undersökningarna används avancerad marin teknik, bl. a. kommer tredimensionella kartor över havsbotten att framställas med hjälp av ett flerstråligt ekolod. Vidare tas akustiska bilder med sidtittande sonarer, liksom traditionella videofilmer och stillbilder. I projektet testas också en ny teknik att förbättra videofilmning under vatten, s.k. Visibility Enhancement Technology (V.E.T.). Dessa tekniker kompletteras med provtagningar och dykinspektioner. Vädret får styra exakt vilka dagar som arbetena görs.

Karteringarna ger bl. a. maringeologerna och biologerna svar på om havsbotten består av sand, lera eller sten samt om botten är täckt av vegetation eller musselbankar. Kulturhistorikerna å sin sida får reda på om det finns några skeppsvrak eller fornlämningar i området.

En gemensam aktivitet är en undersökning av "den sjunkna skogen" utanför Kivik. Genom en grundlig undersökning av "skogens" torvbankar och fossila trädrester hoppas forskarna göra nya, spännande upptäckter. Hur gammal är skogen, finns där dolda stenålderslämningar, vilka djur och växter finns där?

Bland övriga aktiviteter under fältveckorna ingår bl.a. undersökningar av strandzonen i Brantevik samt pedagogiska aktiviteter för barn och ungdomar från kommunens grundskolor. Dessa aktiviteter sker i samarbete med Malmö museer, SEA-U, Österlens museum och Riksantikvarieämbetet Glimmingehus.

Seminariedag för kustkommuner och länsstyrelser
Den 14 maj, mitt under pågående fältstudier, arrangeras en seminariedag för bl.a. kustkommuner och länsstyrelser där framtidens havsplanering diskuteras med bl.a. Claes Pile från Miljödepartementet. Samma dags eftermiddag ges det möjlighet för deltagarna att i mindre grupper besöka olika mät- och miljöskyddsfartyg, samt att tala med representanter för företag, myndigheter och forskare.

- Kunskapen om de förhållanden som råder under havsytan är idag låg, samtidigt som kommunernas behov av underlag för kustzonsplanering är stort, säger Peter Jonsson vid Teknisk geologi vid Lunds tekniska högskola och fortsätter: Modern teknik gör det billigare och enklare att framställa ett bra underlag för planeringen.

Utställning i Simrishamn
Under perioden 20 juli-2 augusti ordnas en publik utställning i lokalen Skeppet, i Simrishamns hamn. På utställningen visas resultat från fältveckorna men också material från deltagare, företag och myndigheter med både allmän information om deras verksamhet och specialframtaget material med anknytning till Simrishamn/Hanöbukten.

------

Värd för Havsresan 2009 är Marint centrum, Simrishamns kommun. Projektet Havsresan drivs av Teknisk geologi LTH, Lunds universitet sedan 1990.

Fältveckornas deltagare: Simrishamns kommun, Teknisk geologi vid Lunds tekniska högskola, Kvartärgeologi och Arkeologi vid Lunds Universitet, Malmö kulturmiljö, Malmö museer, SEA-U Malmö, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Sveriges Geologiska Undersökningar, Malmö sportdykarklubb, Sea Labs Stockholm, Marin Miljöanalys AB Göteborg, LYYN AB Lund, Aanderaa AB, DHI AB Lund, BioMaringruppen Lund, IK Foundation, Österlens museum, Riksantikvarieämbetet Glimmingehus m.fl.

Läs mer om fältaktiviteterna inom Havsresan 2009, temadagen den 14 maj 2009 och Marint centrum på www.havsresan.se och www.simrishamn.se/naringsliv/marint-centrum.

Havsresan 2009 stöds av Simrishamns kommun, Region Skåne, Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt och Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.

------

Frågor från media besvaras av:

Madeleine Lundin, projektkoordinator för Marint centrum, Simrishamns kommun
0414-81 91 24 (även till mobil), madeleine.lundin@simrishamn.se

Kjell Andersson, Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola
046-222 73 71/0704.91 24 84, kjell.andersson@tg.lth.se

Peter Jonsson, Teknisk geologi, Lunds tekniska högskola
046-222 49 58/070-649 23 33, peter.jonsson@tg.lth.se

Samordnande presskontakt under fältveckorna (v 19-20):

Pia Romare, Frilansande vetenskapsskribent och akvatisk ekolog, 0705-61 06 59, pia.romare@lsn.se
Information, pressträffar, arrangerande av intervjuer, önskemål om medföljande vid exkursionerna etc.

Mats Nygren