Heart of Brands

HEART OF BRANDS STYRELSE REDOGÖR FÖR DET FORTLÖPANDE ARBETET

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 10:15 CET

Arbetet med att sanera finanserna i Heart of Brands AB (publ) har nu fortgått i cirka 3 månader. Den nya styrelsen får härmed avge följande redogörelse över det fortlöpande arbetet.

Som tidigare tillkännagivets i Årsstämmokommunikén så var Heart of Brands AB (publ) lämnat i ett mycket dåligt skick.

Till största delen så har den långa tidsdräkten berott på nödvändigheten, att i möjligaste mån städa upp Bolaget efter tidigare förvaltning.

Vi kan nu tillkännage att Bolaget har träffat överenskommelser med cirka 70% av borgenärskollektivet (bolagets fordringsägare) förlikningar har träffats på en nivå om cirka 20%, och styrelsen har goda förhoppningar om att kunna nå liknande uppgörelser med kvarvarande fordringsägare. Bolagets kostnadsmassa har under det fjärde kvartalet minimerats, samtliga kvarvarande anställda har även avvecklats, vilket radikalt minskat Bolagets löpande kostnader.

Ledningen i Heart of Brands AB (publ) beslutade i samråd med bolagets bank, att tillse att dotterbolaget Pour försattes i konkurs, vilket nu har skett.

En annan del av arbetet har gått ut på att försöka bedöma, i vilken mån Heart of Brands AB (publ) kan ha förutsättningar för att återvinna eller erhålla kompensation, för tidigare avyttringar av bolagets tillgångsmassa.

Styrelsen bedömer att det finns mycket goda förutsättningar, för att Bolaget skall kunna erhålla betydande ekonomiskt kompensation, för en del tidigare gjorda affärer samt fel och brister i den löpande förvaltningen; talan härom har väckts i Tingsrätten.

Framtid
Det är dock styrelsens uppfattning att Heart of Brands AB (publ) kommer att kunna gå att rädda.

Heart of Brands AB (publ) har knappt 1.800 aktieägare, vilket med svenska mått mätt, är ganska många för ett mindre marknadsnoterat företag. Det gör att Bolaget kan anses som attraktivt och intressant att tillföra en ny verksamhet till.

Ett utryck för styrelsen övertygelse om att Bolaget kommer att kunna sättas på fötter, är att styrelsen valt att finansiera Heart of Brands löpande kostnader, med blankolån utan säkerhet.

Utmaningar
Heart of Brands AB (publ) står inför stora utmaningar. För att Bolaget skall kunna fortleva, så krävs det att överenskommelser även kan komma till stånd med Bolaget samtliga kvarvarande fordringsägare. För att sanera Bolagets finanser, så har styrelsen föreslagit, att med stöd av befintligt bemyndigande, genomföra en nyemission om cirka 2,5 Mkr

Emissionen avses att garanteras, men kommer även att villkoras av att en överenskommelse med några av Bolagets kvarvarande större fordringsägare kan slutföras. Det krävs även att Bolaget tillförs en ny verksamhet, vilken även måste uppfylla de krav som Marknadsplatsen ställer vid en notering.

Aktieutdelning
Som en första åtgärd har styrelsen därför beslutat att dela ut aktier i preliminärt två noterade och två onoterade bolag till aktieägarna i Heart of Brands AB (publ). Aktierna kommer att vederlagsfritt, från huvudägarna i de olika bolagen, och utan några andra kostnader, att gratis delas ut till samtliga aktieägare i Heart of Brands AB (publ). Som en del i transaktionerna, så avses även Heart of Brands att tillföras ett kapitaltillskott.

Bolaget hoppas att kunna tillkännage bolagen under nästkommande veckor, och då samtidigt kunna ge en utförlig beskrivning över bolagens verksamheter.

Ny verksamhet
Heart of Brands söker aktivt efter en ny verksamhet vilken kan tillföras Bolaget och dess aktieägare. Glädjande nog så har Bolaget även erhållit propåer från några av de större aktieägarna, med förslag på ny verksamhet, vilken skulle kunna tillföras Bolaget.

Heart of Brands AB (publ) förhandlar även om att förvärva en ny verksamhet, vilken förhoppningsvis inom kort kommer att kunna tillkännages. Verksamheten är sedan än längre tid igångvarande, och uppvisar en stigande lönsamhet, med goda möjligheter till organisk expansion.

Ett förvärv torde dock kräva att Bolaget även genomför en kontant nyemission. En eventuell emission kommer i då att vända sig till samtliga aktieägare.

Stockholm 2010-01-18

Heart of Brands AB (publ)
Styrelsen


Frågor besvaras av:
Lars Ågren, Vd
Tel: 070-730 97 82
E-post: la@midgardequity.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Heart of Brands Pressrelease 2010-01-18.pdf
Heart of Brands Bokslut 2009 (Prognos).pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Heart of Brands