Hebi Health Care AB

Hebi Health Care AB (publ) har idag den 14 november hållit extra bolagsstämma.

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 16:09 CET

Den extra bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag med tillägg av Aktiespararnas förslag, enligt följande;

* att överlåta dotterbolaget Svenska Rayon AB till NSRA Intressenter AB för en köpeskilling på 18 miljoner kronor som skall kunna betalas genom kvittning av köparens eller dess moderbolags fordringar på Hebi Health Care AB och/eller dess dotterbolag och;

* att förvärva högst 19,9 % av rösterna i NSRA Intressenter AB för en köpeskilling på högst 5 miljoner kronor samt en option att förvärva ytterligare 40% av aktierna för minst 20 miljoner kronor eller högst 5 gånger redovisat periodresultat före skatt.

* att utnyttjande av optionen att förvärva de ytterligare 40 % av aktierna i NSRA Intressenter AB, förutsätter ett nytt bolagsstämmobeslut.

Beslutet fattades med kvalificerad majoritet På grund av att ärendet avsåg en transaktion med närstående, var inte huvudägaren och Hebi Health Care ABs VD Refaat el-Sayed närvarande eller representerade på stämman.

Utförsäljningen av Svenska Rayon har en positiv påverkan på Hebis resultat och likviditet i jämförelse med nedläggning eller fortsatt drift.

Stockholm den 14 november 2003

Hebi Health Care AB (publ)

Styrelsen