Hebi Health Care AB

Hebi Health Care AB (publ) har idag den 26 juni hållit extra bolagsstämma.

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 19:00 CEST

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag

1. att fortsatt växa genom strategiska förvärv och att använda den inbetalda likviden från konvertibelemissionen 2003 till företagsförvärv och/eller investeringar i befintlig verksamhet.

2. att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan villkor om apport, vid ett eller flera tillfällen, längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission av aktier, och/eller konvertibla skuldebrev, av serie A eller B till en teckningskurs som, med beaktande av de marknadsmässiga förutsättningarna, anknyter till den rådande börskursen vid emissionstillfället. Emissioner enligt bemyndigandet kan föranleda att aktiekapitalet ökar med högst 100 000 000 kr.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får dock inte ske vid nyemission av aktier där de nya aktierna skall betalas med pengar (kontantemission).

Styrelsens skäl till möjligheten att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda ägandet i bolaget för att därigenom tillföra bolaget ytterligare kapital, eller för att förvärva annan verksamhet.


Refaat el-Sayeds Stiftelse och Aktiespararnas Riksförbund deltog inte i röstningen av punkt 1. I övrigt var besluten enhälliga.

Stockholm den 26 juni 2003

Hebi Health Care AB (publ)

Styrelsen