Hebi Health Care AB

HEBI HEALTH CARE: BOKSLUTSKOMMUNIKE 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 16:56 CET

Aktuell rapportperiod (1 oktober - 31 december 2006)
· Nettoomsättningen uppgick till 18,2 MSEK (20,2)
· Resultatet efter skatt uppgick till -23,7 MSEK (-32,1)
· Produktion och leveranser har återupptagits i Hebi Raw och orderläget har utvecklats positivt.
· National Bank of Egypt, Suez Canal Bank och MISR Insurance har uppnått sammanlagt en ägarandel på 36 procent av aktierna i Hebi Raw. Sammanlagt tillsköt minoriteten över 80 MSEK i nytt eget kapital.
· Aktiekapitalhöjningen på 35 MUSD (~245 MSEK) i Hebi Raw säkerställer egyptisk bankfinansiering för insulinprojektet


Helåret (1 januari - 31 december 2006)
· Nettoomsättningen uppgick till 42,5 MSEK (60,2)
· Resultatet efter skatt uppgick till -118,6 MSEK (-55,8)
· Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,03)


Nedan kommenteras de finansiella rapporterna, som bifogas i slutet av denna delårsrapport.


Kommentarer till utvecklingen för det fjärde kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 18,2 MSEK (20,2). Rörelseresultatet uppgick till
-24,2 MSEK (-29,1) och resultatet efter skatt till -23,7 MSEK (-32,1).

Jämförelseperiodens resultat är inte jämförbart med aktuell rapportperiod på grund av resultatjusteringar i det sista kvartalet 2005. Justeringarna uppgick till 20,7 MSEK och föranleddes av en ändrad bedömning avseende de löpande kostnaderna under perioden januari-augusti 2005. Resultatjusteringarna 2005 påverkade både rörelseresultatet och finansiella intäkter och kostnader.

Affärsområdet Finkemi redovisar en nettoomsättning på 4, 5 MSEK (4,4) för kvartalet och rörelseresultatet uppgick till -20,7 MSEK (-12,1). Produktionen återupptogs i början av september och kommersiella kundleveranser i december.

Hygien (Hebi Tex och Hebi Simco) redovisar en nettoomsättning på 13,5 MSEK (14,0) och rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-7,5). Jämförelseårets rörelseresultat inkluderade nedskrivningar av exportstöd med cirka 4 MSEK.

Affärsområdet Läkemedels omsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,1) och rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK (-0,8).

Övrig nettoomsättning uppgick till 0,1 MSEK (1,8) och övrigt rörelseresultat till
3,0 MSEK (-8,7). Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -2,2 MSEK (-8,6).

Finansnettot uppgick till 0,5 MSEK (-3,0).
Räntenettot uppgick till -9,5 MSEK (9,6) och övrigt finansnetto till 10,0 MSEK (-12,6). Övrigt finansnetto inkluderar reavinster från delförsäljning av akteir i Hebi Raw med 15,1 MSEK (-0,3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -23,5 MSEK (-12,1). Periodens kassaflöde uppgick till 44,9 MSEK och blev positivt på grund av delförsäljningar av aktier och aktieemissionen i samband med ägarförändringarna i Hebi Raw.Kommentarer till utvecklingen för helåret 2006

Nettoomsättningen uppgick till 42,5 MSEK (60,2) och resultatet efter skatt till -118,6 MSEK (-55,8). Resultatets förändring kan förklaras med ökade ränte- och avskrivningskostnader på 42 MSEK samt kursdifferenser på 34 MSEK. Föregående år redovisades kursvinster medan årets resultat inkluderar kursförluster. Årets resultat inkluderar reavinster på 15,1 MSEK ((-0,3).

Ränte- och avskrivningskostnaderna ökade på grund av uppstarten av anläggningen vid Hebi Raw. Jämförelseårets nettoomsättning och resultat för Hebi Raw inkluderas i koncernens resultat från september till december 2005 medan Hebi Raw är fullt konsoliderat i resultatet för 2006. Uppstartsproblem i fabriken samt förlusten av en betydande kund orsakade ett långt stillestånd i produktionen.

Segmentet Finkemi (Hebi Raw) redovisar en nettoomsättning för helåret på 4,8 MSEK (6,8). Rörelseresultatet uppgick till -54,4 MSEK (-22,8).

Hygien (Hebi Tex och Hebi Simco) redovisar en nettoomsättning på 36,2 MSEK (49,6) och ett rörelseresultat på -3,8 (-12,6). På grund av likviditetsbrist har försäljningen av nonwoven minskat med 19 procent medan försäljningen av våtservetter har ökat något.

Affärsområdet Läkemedels omsättning uppgick till 0,1 MSEK (0,4) och rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (-2,8). Produktionen har legat nere på grund av förberedelser inför tillverkning av slutprodukter baserade på cefalosporiner.

Övrig nettoomsättning består i huvudsak av fakturerade tjänster och uppgick till 1,4 MSEK (3,4). Övrigt rörelseresultat uppgick till 12,5 MSEK (-17,2), varav moderbolagetsandel var -10,1 MSEK (-14,6).
Nedskrivningar på 7,9 MSEK belastade jämförelseårets resultat. Emissions-kostnaderna uppgick till 2,3 MSEK (-).


Finansnettot uppgick till -45,5 MSEK (-2,6) och förändrades med -42,9 MSEK. Förändringarna kan sammanfattas enligt följande:
Räntenettot förändrades med -20,9 MSEK och uppgick till -40,7 MSEK (-19,8). Räntekostnaderna för Hebi Raw belastade jämförelseårets finansnetto från september till december 2005 medan årets finansnettto inkluderar ränta för hela året 2006.
Kursdifferenserna förändrades med -34,0 MSEK och uppgick till -18,4 MSEK (15,6). Kursförlusterna 2006 främst på dollarkursen mot svenska kronor som sjunkit med 13 procent sedan 2005. Störst effekt har moderbolaget med stora dollarbaserade fordringar och likvida medel.
På grund av en delförsäljning av aktierna i Hebi Raw inkluderas en reavinst på 15,1 MSEK i koncernens resultat 2006, se avsnittet "Koncernstruktur och eget kapital" nedan.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -79,8 MSEK (-2,5). Kassaflödet från investeringar inbringade netto 52,4 MSEK (-29,3) på grund av delförsäljningen av aktier i Hebi Raw. Investeringarna uppgick till 0,7 MSEK (35,4). Kassaflödet från finansieringen uppgick till 72,6 MSEK (-119,4), varav merparten består av minoritetsägarnas andel i aktiemissionen vid Hebi Raw. Konvertibelemissionen i moderbolaget inbringade totalt 10,9 MSEK.
Sammanlagt uppgick årets kassaflöde till 45,2 MSEK (-151,2).

De likvida medlen uppgick vid årets slut till 201 MSEK (161) och ökade med 40 MSEK. De likvida medlen i moderbolaget uppgick till 121 MSEK (154).

Koncernstruktur och eget kapital

Under 2006 genomfördes en omfattande omstrukturering av ägarandelarna i dotterbolaget Hebi Pharmaceutical Raw. Aktier motsvarande 12% har sålts till nya investerare samtidigt som Hebi tecknat cirka 63 procent av aktieemissionen.
Ägarandelen minskade med 19,0 procent från 73,3 procent till 54,3 procent. Aktiekapitalet i Hebi Raw ökade med 35 miljoner USD, varav från externa investerare 13 miljoner USD. Hebi Raws aktieägare är bland annat de stora bankerna Suez Canal Bank och National Bank of Egypt med 12 procentandelar samt MISR Insurance, det största försäkringsbolaget i Egypten likaså med 12 procent.

Styrelsen beslutade i februari att koncentrera sin verksamhet till Finkemi med inriktning att vara en ledande internationell aktör för produktion av aktiva läkemedelssubstanser och därtill investera i tillverkning av bland annat insulin.

Satsningen på Hebi Biotech, är ett led i denna inriktning. Tillverkning av insulin kommer att ske i ett helägt dotterbolag till Hebi Raw. Planeringen inför insulinprojektet pågår.

Aktiekapitalet i moderbolaget har höjts dels genom utbyte av konvertibla skuldebrev och dels genom nyteckning av aktier på grund av skuldebrev förenade med optionsrätt med totalt 55 700 kronor.Ändrad inriktning

I februari 2006 har styrelsen beslutat att avyttra affärsområdet Hygien. Inledande förhandlingar har avslutats och för närvarande pågår inga direkta förhandlingar om avyttring av affärsområdet.


Viktiga händelser efter årets utgång
Simco
Sju nya läkemedelsprodukter är klara för lansering på den egyptiska marknaden i slutet av februari och distributionsavtal har tecknats med en ledande läkemedelsdistributör i Egypten. Ytterligare 3 produkter är under registrering och under den närmaste tiden beräknas ytterligare 15 produkter lämnas för registrering hos hälsoministeriet i Egypten.

För att genomföra lanseringen har Simco har byggt upp en marknads-föringsavdelning med 20 personer som under våren 2007 beräknas öka till 25.

Förvärv av Al Nejma
Hebi Pharmaceutical Raw Material (Hebi Raw), till 54 % ägt av Hebi Health Care AB har ingått avtal om att förvärva tillgångarna i Alnejma Bulk Pharmaceutical Co (Al Nejma), Amman, Jordanien.

Al Nejma producerar produkter, både sterila och orala, vilka vidareförädlas ur 7-ACA som produceras av Hebi Raw. Med förvärvet ökas därmed Hebis produktsortiment med produkter med ett högre förädlingsvärde. Vid full integrering beräknas Al Nejma vidareförädla ca 25% av Hebi Raws produktion.

För genomförande av förvärvet har ett nytt bolag, Nejma Hebi Pharmaceutical Industries Co. Ltd, bildats. Bolaget ägs till 81 % av Hebi Raw och till 19 % av säljaren.

Betalning av tillgångarna kommer att ske genom övertagande av Al Nejmas skulder till banker.

Fram till dess förvärvet genomförts har avtal ingåtts om att Hebi Raw skall driva verksamheten i bolaget med fullt produktions- och marknadsansvar.

Tvister

I delårsrapporten för 3:e kvartalet 2006 informerades om att en Italiensk domstol beslutat om ett interimistiskt föreläggande till Hebi att betala 1,7 miljoner USD eller cirka 12,0 miljoner SEK. Svea Hovrätt har av motparten, ORSA S.r.l., ombetts att förklara avgörandet som verkställbart i Sverige.

Beslutet i den italienska domstolen gjordes utan att ge Hebi möjlighet att bemöta föreläggandet.

Den italienska domstolens beslöt den 16 januari, på Hebis yrkande, att upphäva sitt interimistiska föreläggande varefter Svea Hovrätt i beslut av den 15 februari avslagit Orsas begäran om verkställighet som ej verkställbart.

Hebi har vidtagit legala åtgärder i italiensk domstol för obetalda fordringar som Hebi Tex har på Orsa S.r.l. med 4,6 MUSD (32 MSEK).


Redovisningsprinciper och granskning

Denna rapport, som ej granskats av bolagets revisor, är upprättad i enlighet International Financial Reporting Standards, IFRS.


Notering och börskurser

Handel med de konvertibla skuldebreven i 2006 års emission, "Hebi KV4B", påbörjades den 5 september 2006. Handelsposten är en (1) post om nominellt 2 500 kronor.

Hebis B-aktier (Hebi B) och konvertibel 2003 (Hebi KVB) samt konvertibel 2006 (Hebi KV4B) noteras på NGM-Equity. Alla noteringar kan följas på på NGMs hemsida www.ngm.se.


Kalendarium 2007
- Årsredovisning 2006 finns tillgänglig på bolagets huvudkontor senast den 31 maj 2007
- Kvartalsrapport 1 2007 - måndagen den 28 maj 2007
- Årsstämma - torsdagen den 14 juni 2007
- Kvartalsrapport 2 2007 - måndagen den 27 augusti 2007
- Kvartalsrapport 3 2007 - måndagen den 26 november 2007


För ytterligare information, var vänlig kontakta Lennart Ericsson, vice verkställande direktör Telefon: 08 505 245 00, e-post: info@hebi.se samt se även www.hebi.se.


Stockholm den 26 februari 2007

Hebi Health Care AB (publ.)


Styrelsen


Hebi Health Cares affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med partners tillverka och marknadsföra produkter inom finkemi och aktiva substanser för läkemedelsindustrin, läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vitaminer samt hygienartiklar av engångskaraktär