Hebi Health Care AB

HEBI HEALTH CARE: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 08:57 CET

Aktuell rapportperiod (1 juli – 30 september 2006)
· Nettoomsättningen uppgick till 9,6 MSEK (15,9)
· Resultatet efter skatt uppgick till –26,1 MSEK (-15,9)
· 20% av aktierna i Hebi Raw såldes till ny storägare för 28 MSEK
· Aktiekapitalhöjningen på 35 MUSD (245 MSEK) i Hebi Raw säkerställer
egyptisk bankfinansiering med 420 MSEK för insulinprojektet

Delårsperiod (1 januari – 30 september 2006)
· Nettoomsättningen uppgick till 24,3 MSEK (40,0)
· Resultatet efter skatt uppgick till –94,9 MSEK (-23,7)
· Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,01)


Nedan kommenteras de finansiella rapporterna, som bifogas i slutet av denna delårsrapport.

Kommentarer till utvecklingen för det tredje kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 9,6 MSEK (15,9). Rörelseresultatet uppgick till
–16,2 MSEK (-7,1) och resultatet efter skatt till –26,1 MSEK (-15,9).

Affärsområdet Finkemi redovisar en nettoomsättning på 0,2 MSEK (2,4) för kvartalet och rörelseresultatet uppgick till –12,5 MSEK (-3,1). Den aktuella rapportperiodens resultat belastas med fulla avskrivningar. Jämförelseperiodens resultat inkluderade inga avskrivningar. Produktionen återupptogs i början av september och kommersiella kundleveranser återupptas inom kort.

Hygien (Hebi Tex och Hebi Simco) redovisar en nettoomsättning på 8,8 MSEK (12,3) och rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-1,0). Försäljningen av nonwoven har minskat medan försäljningen av våtservetter har ökat.

Övrig nettoomsättning uppgick till 0,6 MSEK (1,2) och rörelseresultatet till
2,9 MSEK (-3,1).

Finansnettot uppgick till -9,9 MSEK (-8,8),varav kursvinster 2,0 MSEK (0,0) Räntenettot uppgick till –12,3 MSEK (-9,8) och övrigt finansnetto till 0,4 MSEK (1,0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till –11,7 MSEK (18,4). Delförsäljningen av aktierna i Hebi Raw bidrog till det positiva kassaflödet från investeringar på 28,4 MSEK (-10,3). Periodens kassaflöde uppgick till 2,1 MSEK (-97,5). Under jämförelseperioden amorterades lån med sammanlagt 105,6 MSEK. Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 161 MSEK.

(För tabell se bifogad fil)

Kommentarer till utvecklingen för perioden januari – september

Nettoomsättningen uppgick till 24,3 MSEK (40,0) och rörelseresultatet
till 48,9 MSEK (-26,3). Resultat efter skatt uppgick till –94,9 MSEK (-23,7).

Segmentet Finkemi (Hebi Raw) redovisar en nettoomsättning för delårsperioden på 0,2 MSEK (2,4). Rörelseresultatet uppgick till –33,7 MSEK (-10,7). Avskrivningarna belastar endast aktuell delårsperiod.

Hygien (Hebi Tex och Hebi Simco) redovisar en nettoomsättning på 22,6 MSEK (35,6) och ett rörelseresultat på -3,4 (-5,0). Försäljningen av nonwoven har minskat medan försäljningen av våtservetter har ökat.

Övrig nettoomsättning uppgick till 1,4 MSEK (2,0) och rörelseresultatet till
11,8 MSEK (-10,5). Emissionskostnader på 2,3 MSEK inkluderas i utfallet 2006.

Finansnettot uppgick till -46,0 MSEK (0,3). Delårsperioden inkluderar kursförluster på 13,8 MSEK medan jämförelseperioden inkluderade kursvinster på 29,3 MSEK. Räntenettot uppgick till –31,2 MSEK (-29,4) och övrigt finansnetto till –1,0 MSEK (0,4).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till –56,3 MSEK (9,6). Kassaflödet från investeringar inbringade netto 31,8 MSEK (-11,6) på grund av delförsäljningen av aktier i Hebi Raw. Investeringarna uppgick till 0,7 MSEK (1,6). Konvertibelemissionen i moderbolaget inbringade totalt 10,9 MSEK.

De likvida medlen uppgick vid delårsperiodens slut till 161 MSEK dvs. oförändat jämfört med årets början. De likvida medlen i moderbolaget uppgick till 153,6 MSEK, varav 81 MSEK står som säkerhet för dotterbolaget Hebi Raws skulder.


Koncernstruktur

I enlighet med prospekt inför den ovannämnda konvertibelemissionen har aktier i Hebi Pharmaceutical Raw Materials sålts. Köpare var MISR Insurance, det största försäkringsbolaget i Egypten. De sålda andelarna motsvarar 20 procent av Hebi Pharmaceutical Raw Materials aktiekapital.


Ändrad inriktning

I februari har styrelsen beslutat att avyttra affärsområdet Hygien. För närvarande pågår dock inga direkta förhandlingar om avyttring av affärsområdet.

Styrelsen beslutade samtidigt att koncentrera sin verksamhet till Finkemi med inriktning att vara en ledande internationell aktör för produktion av aktiva läkemedelssubstanser och därtill investera i tillverkning av bland annat insulin.

Satsningen på Hebi Biotech, är ett led i denna inriktning. Tillverkning av insulin kommer att ske i ett helägt dotterbolag till Hebi Raw. Planeringen inför insulinprojektet pågår. I tillägg till konvertibelemissionen som avslutades den 16 juni och inbringade 10,9 MSEK beslutades om en aktiekapitalhöjning med 35 miljoner USD (245 MSEK) i Hebi Raw.


Händelser efter aktuell rapportperiod

Aktiekapitalet i moderbolaget har höjts dels genom utbyte av konvertibla skuldebrev och dels genom nyteckning av aktier på grund av skuldebrev förenade med optionsrätt med totalt 55 700 kronor.

Aktiekapitalhöjningen i Hebi Raw har registrerats och var en förutsättning för att erhålla bankfinansiering av insulinprojektet. Teckningstiden pågår.

Ägarfördelningen efter avslutad emission blir följande: Hebi Health Care AB 54,3 procent, National Bank of Egypt 12,0 procent, Suez Canal Bank 12,0 procent, MISR Insurance 12,0 procent samt övriga aktieägare 9,7 procent.


Tvister

En italiensk domstol har beslutat om ett interimistiskt föreläggande till Hebi att betala förfallen köpeskilling motsvarande 30 procent av aktiekapitalet i Hebi Tex, som förvärvades av Hebi Health Care AB år 2005. De köpta aktierna har inte kunnat registreras hos den egyptiska myndigheten i enlighet med avtalet då säljaren vägrat skriva på den försäkran om genomförd överlåtelse som lagenligt krävs i Egypten. Därmed har Hebi inte betalat den förfallna köpeskillingen på 1,7 miljoner USD eller cirka 12,0 MSEK. Svea Hovrätt har ombetts av den italienska domstolen att verkställa föreläggandet. Detta har överklagats på grund av att Hebi Health Care inte delgivits möjlighet vare sig att bemöta kravet i den italienska domstolen eller delgivits föreläggande. Säkerhet för betalning av aktierna har ställts.

Hebi har vidtagit legala åtgärder i italiensk domstol för obetalda fordringar som Hebi Tex har på Orsa S.r.l. med 4,6 MUSD (32 MSEK).


Redovisningsprinciper och granskning

Denna rapport, som ej granskats av bolagets revisor, är upprättad i enlighet International Financial Reporting Standards, IFRS.


Notering och börskurser

Handel med de konvertibla skuldebreven i 2006 års emission, "Hebi KV4B", påbörjades den 5 september 2006. Handelsposten är en (1) post om nominellt 2 500 kronor.

Hebis B-aktier (Hebi B) och konvertibel 2003 (Hebi KVB) samt konvertibel 2006 (Hebi KV4B) noteras på NGM-Equity. Alla noteringar kan följas på på NGMs hemsida www.ngm.se.


Nästa rapport, Bokslutskommuniké 2006, lämnas måndagen den 26 februari 2007.


För ytterligare information, var vänlig kontakta Lennart Ericsson, vice verkställande direktör Telefon: 08 505 245 00, e-post: info@hebi.se samt se även www.hebi.se.Stockholm den 27 november 2006

Hebi Health Care AB (publ.)


Styrelsen