Hebi Health Care AB

HEBI HEALTH CARE: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 08:58 CET

Aktieägarna i Hebi Health Care AB (publ.) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 mars 2006 klockan 16.00 i Salén Konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm.


ANMÄLAN
Aktieägare som önskar deltaga på stämman skall
· dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 14 mars 2006.
· dels till Hebi Health Care AB anmäla sin avsikt att deltaga på bolagsstämman senast onsdagen den 15 mars 2006, klockan 16.00.

Anmälan till bolagsstämman sker per brev, telefax, telefon eller e-mail till Hebi Health Care AB, Sätraängsvägen 8, 182 36 Danderyd, telefax 08-505 245 99, telefon 08-505 245 00, info@hebi.se. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i den av VPC förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom före den 14 mars 2006 så att registreringen är verkställd senast den 14 mars. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens beslut om upptagande av konvertibelt förlagslån om 50 MSEK till allmänheten

I syfte att delfinansiera kapitalbehovet i det nybildade Hebi Biotech, ett helägt dotterbolag till Hebi Pharmaceutical Raw Materials, som skall tillverka insulin, tillväxthormoner och Betainterferon har styrelsen i Hebi Health Care AB (publ) fattat beslut att, med avvikelse av aktieägarnas och konvertibelinnehavarnas företrädesrätt och under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, ta upp ett konvertibelt förlagslån genom emission av konvertibla skuldebrev. De konvertibla skuldebreven skall berättiga till utbyte av aktier av serie B.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas och konvertibelinnehavarnas företrädesrätt är att uppnå en bred spridning av förlagslånet och för att säkerställa att så stor del av emissionen som möjligt tecknas.

Styrelsens beslut är att emittera 20 000 skuldförbindelser, vardera nominellt 2 500 kronor. Tecknat konvertibelt skuldebrev ger innehavaren rätt att till och med 9 april 2011 byta ut sådant skuldebrev mot nya aktier av serie B till en konverteringskurs om 25 öre per aktie. Nominellt belopp / kvotvärde per aktie uppgår till 20 öre. Vid fullt utnyttjande av konvertibla skuldebrev kan Hebis aktiekapital komma att ökas med högst 40 000 000 kronor.

Vid överteckning tilldelas skuldebrev i första hand med beaktande av tidigare innehav av aktier eller konvertibla skuldebrev i Hebi Health Care AB (publ.) enligt prorata princip och i andra hand genom lottning.

Lånet löper med en årlig ränta om sju (7) procent och skall återbetalas senast den 30 april 2011.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, bemyndigas att vidtaga de justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Patent- och registreringsverket eller som eljest kan visa sig erforderliga vid utgivande av skuldebrevet.

7. Stämmans avslutande

ÖVRIGT
Styrelsens fullständiga beslut enligt punkten 6 ovan samt handlingar enligt 15:8 aktiebolagslagen finns tillgängliga på Hebis kontor, Sätraängsvägen 8 i Danderyd, från och med den 6 mars 2006. Kopior av nämnda handlingar skickas även dels till de aktieägare som begär det, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman. Styrelsens fullständiga beslut kommer även finnas att tillgå på Hebis hemsida www.hebi.se.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till bolagsstämman.


Danderyd i mars 2006
HEBI HEALTH CARE AB (publ.)
Styrelsen