Hedson Technologies

Hedson Technologies: Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:03 CET

Oktober - december 2010
* Nettoomsättningen uppgick till 71,7 MSEK (59,9), en ökning med 20 %.
* Rörelseresultatet (EBIT) blev 8,5 MSEK (5,0).
* Rörelsemarginalen blev 11,9 % (8,3 %).
* Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,4 MSEK (6,0).
* Resultatet per aktie efter skatt blev 1,31 SEK (0,83).

Januari - december 2010
* Nettoomsättningen uppgick till 236,4 MSEK (210,3), en ökning med 12 %.
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 21,7 MSEK (4,2). En förbättring med 17,5 MSEK.
* Rörelsemarginalen uppgick till 9,2 % (2,0 %).
* Årets resultat efter skatt uppgick till 19,1 MSEK (-0,4).
* Resultatet per aktie efter skatt blev 2,68 SEK (-0,02).

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning.
Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk. De svenska verksamheterna finns i Malmö och Vänersborg och dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike och USA.

Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget
och har cirka 2 500 aktieägare.
www.hedsontechnologies.se

VD-kommentar
Ambitiösa planer följdes och överträffades

Vi på Hedson är stolta över att ha fullföljt och till och med överträffat en aggressiv plan med utmärkta resultat inom många av våra aktivitetsområden.
Den starka fokuseringen på en kontinuerlig kostnadskontroll och intensiva ansträngningar för ökad effektivitet och utökade marknads-aktiviteter startade redan i början av 2009.

Redan under första kvartalet 2010 uppvisades ett bra resultat trots en relativt svag försäljning. Därefter lyfte försäljningen och resultatet fortsatte i positiv riktning. För helåret infriades förväntningarna både försäljnings- och resultatmässigt. Tack vare ett nära samarbete mellan personal, ledning, leverantörer och med lojala distributörer på olika håll i världen har vi lyckats hantera en snabb efterfrågeökning.

Ett antal marknader återhämtade sig under det senaste kvartalet i en takt som var snabbare än förväntat. Affärsaktiviteterna i Norden, Centraleuropa och Mellanöstern återgick till en normal nivå tidigare än förväntat.
Förbättrade försäljningsmöjligheter kan skönjas i Ryssland och i vissa länder i Sydeuropa.

De första tecknen på en allmän återhämtning i USA och Kanada kan skönjas.

Sydamerika och Kina har utmärkta utsikter för fortsatt tillväxt utöver den uppgång vi har sett redan under 2010.

Situationen för krisdrabbade länder som Korea och Japan håller gradvis på att förbättras.
Vi har tagit de första stegen för en etablering på den snabbt växande Indiska marknaden.
I kombination med aktiviteterna på utvecklingsmarknaderna arbetar vi fortsatt hårt med att säkra vår ledande ställning på våra traditionella hemma-marknader såsom de Nordiska länderna, Tyskland och Frankrike där våra marknadsandelar och varumärken är mycket starka.

Vid årsskiftet genomfördes förvärvet av Teknik System AB i Vänersborg. Förvärvet möjliggör fullt inflytande på tillverkningen för affärsområde Tork och därmed förbättras våra möjligheter att snabbt reagera på marknadens krav och önskemål. Vi förstärker också våra aktiviteter för industriella torkapplikationer, vilket ger en intressant tillväxtpotential.

Våra varumärken Drester, Herkules, IRToch Trisk ingår i affärsområdena Tvätt, Tork och Lyft.

Våra dotterbolag på nyckelmarknader som Tyskland, Frankrike och Nordamerika garanterar en nära och direkt kommunikation med slutkunderna. På andra marknader innehas denna funktion av oberoende distributörer som fungerar som sälj- och marknadsföringskanal för våra produkter och tjänster.

Våra insatser på produktutveckling fortskred med full kapacitet trots den finansiella krisen under 2008 och 2009 och möjliggör att erbjuda nya ledande produkter nu när marknadens villkor har förbättrats.
Den största försäljningstillväxten kunde under 2010 noteras för produktlinje hjultvättar.
Hedsons hjultvättsteknologi är ledande både när det gäller tvättresultat och miljövänlighet.
Tack vare denna teknologi, distributions-nätverket och dedikerade marknadsinsatser ökade marknadsandelen avsevärt.

År 2011 har börjat bra för Hedson. Orderingången under de första två månaderna är lovande och ger skäl att tro på en framgångsrik fortsättning.

En betydande del av Hedsons försäljning sker i euro och en mindre del i US-dollar. Utvecklingen av båda valutorna under andra halvan av 2010 och även under 2011 påverkar framför allt den svenska verksamhetens resultat negativt. Utöver terminssäkring matchar vi inflödet av valuta med ett utflöde i samma valuta, vilket har till mål att minska valutaexponeringen.