Jämtlands Läns Landsting

Hela hälsan. Halva sjuktalen

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:34 CET

3 782 enkäter, 150 arbetsplatser och en mängd insatser för att förbättra hälsan, livsstilen och arbetsmiljön hos enskilda individer och hela arbetsplatser i landstinget. Efter tre år har projektet Hela Dig i landstinget nu nått sin slutpunkt. Summeringen visar stadigt sjunkande sjuktal, ny kunskap om vad som krävs för att lyckas och en framgångsrik metod som nu lever vidare i organisationen.

Med målet att bidra till att halvera sjuktalen i landstinget kan projektledare Gertrud Uddeholt nu konstatera att sjukfrånvaron har minskat stadigt sedan projektet drog igång. År 2002 var sjukfrånvaron i medeltal 24 dagar per amställd, 2005 var siffran 20 dagar och en mätning till och med augusti 2006 visar på cirka 13 dagar per anställd. Det är svårt att i det här skedet bedöma vilken del Hela Dig har i minskningen, och vi har ännu inte resultatet för hela 2006, men det är klart att vi har bidragit till den positiva trenden, säger hon.
- Jag har jobbat med personalfrågor i landstinget i över 30 år och det här är helt klart den bästa personalpolitiska insatsen vi gjort under den tiden. Alla anställda får samma förutsättningar, oavsett yrkesgrupp.

I oktober skickades den sista enkäten ut till en anställd i landstinget. Därmed har samtliga arbetsplatser betats av för teamet som jobbar med Hela Dig. Alla medarbetare har svarat på frågor om bland annat kost- och motionsvanor, stress och den psykosociala arbetsmiljön. I svaret som kommer tillbaka betyder grönt OK. Gult och rött indikerar risk. Sedan är det upp till var och en hur man går vidare.

- Det är alltid upp till individen att ta i tu men sin hälsa. Men ibland kan det vara svårt att inse allvaret och ta tag i problemet. Många medarbetare har fått sig en tankeställare och deltagit i insatser som stresshanteringsgrupper, Viktväktarkurser och föreläsningar om alkohol, kost och motion, säger Gertrud Uddeholt.

Insatser riktade till hela arbetsplatsen har exempelvis handlat om teamutveckling, ergonomiska kartläggningar och att bygga en mindre stressframkallande struktur.

Gertrud Uddeholt pekar på några viktiga faktorer för framgång i arbetet:

* Fokusering på arbetsplatsen. Som stöd i arbetsprocessen har ett team från Hela Dig funnits på plats.
* Återkoppling av resultatet av enkäten, både till individen och till hela arbetsplatsen.
* Resurser till insatser riktade både till grupper och till individer.

Metodiken som använts i Hela Dig har använts i flera landsting i landet. Erfarenheten är att det är en framgångsrik modell.

- En del av målet med projektet var att och utarbeta en metodik för främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Arbetssättet kommer nu att finnas kvar inom landstinget även efter årsskiftet och är en viktig del i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar hälsa och arbetsmiljö. Det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet är betydelsefullt och lönsamt, både för organisationen och för individen, avslutar landstingsdirektör Karin Strandberg Nöjd.

Fakta: Hela Dig är ett hälso- och arbetsmiljöprogram för arbetsplatserna i Jämtlands läns landsting med syfte att arbeta för en ökad hälsa och bättre arbetsmiljö. Programmet är nationellt, har utformats av Karolinska institutet i samarbete med AFA försäkringar och används av flera landsting och kommuner. Arbetet med att införa Hela Dig programmet i landstinget har drivits som ett projekt år 2003-2006 och omfattar samtliga 150 arbetsplatser inom organisationen. Ungefär två miljoner kronor om året i tre år har lagts på insatser för att förbättra hälsan och livsstilen hos de anställda.

För mer information: Projektledare Gertrud Uddeholt, 070-301 20 63