Elanders AB

Helårsprognosen ändras till följd av orderläge och kostnadsanpassningar

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 13:12 CEST

Under 2008 har koncernens leveranser till kunder inom bland annat konsumentelektronik och vitvaror i Sverige, östra och södra Europa gått ned i sådan omfattning att kostnadsanpassningar utöver de löpande måste göras. Nedgången i beställningarna har också medfört övertalighet i koncernens lager av halv- och helfabrikat i Ungern.

Framgångarna i koncernens verksamheter i framför allt Tyskland och Kina bedöms inte kunna väga upp effekterna av den lägre nivån i beställningarna och av kostnaderna för anpassningarna av verksamheten i Sverige, Ungern och Italien. Detta gör att koncernen måste justera den tidigare lämnade helårsprognosen.

Följande omständigheter ligger till grund för prognosjusteringen:

  • Kostnader i samband med avveckling av koncernens juridiska enhet i Budapest och utskrotning av lager till följd av ändrat orderläge.
  • Allmän nedgång i beställningarna från kunder inom bland annat konsumentelektronik och vitvaror i Sverige, Ungern och Italien.
  • Anpassningar i Sverige som bland annat innebär flyttning av offsetproduktionen i Malmö till övriga enheter i koncernen. Vidare görs rationaliseringar inom produktion, distribution och administration inom samtliga svenska enheter. Detta medför att antalet medarbetare kommer att minska med 75 genom naturlig avgång, uppsägningar och genom att visstidsanställningar inte förlängs.

Dessa faktorer bedöms påverka resultatet före skatt för 2008 negativt med cirka 50 Mkr.

Ny helårsprognos
Den tidigare prognosen för 2008 löd "en ökning av omsättningen jämfört med föregående år samt ett resultat före skatt om cirka 100 Mkr och efter skatt om cirka 75 Mkr".

Helårsprognosen för 2008 ändras nu till ett resultat före skatt om cirka 50 Mkr och efter skatt om cirka 35 Mkr.

Elanders AB (publ)

Patrick Holm
Verkställande direktör och koncernchef