Svenska kyrkan Västerås

Helén Lundberg slutar som domprost

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 13:30 CET

Helén Lundberg har på egen begäran och av personliga skäl beslutat sig för att lämna uppdraget som domprost och chef för Västerås pastorat för att gå vidare till andra uppgifter.

– Nu måste pastoratet göra en nystart för att komma vidare med strukturreformen från år 2014, säger kyrkorådets ordförande Jörgen Eklund (S).

Inför år 2014 beslutade Svenska kyrkans nationella kyrkomöte om en ny struktur som kraftigt förändrade kyrkans lokala organisation. Alla ekonomiska samfälligheter i Svenska kyrkan, som den i Västerås, blev pastorat med en kyrkoherde som chef och en gemensam styrning.

Den nya organisationen i Västerås pastorat förbereddes i en utredning år 2012 under ledning av den dåvarande majoriteten POSK. Förslagen i utredningen accepterades väsentligen av den dåvarande minoriteten S, BA, C och FISK. Besluten om den nya organisationen togs år 2013.

– Mycket var helt nytt. Det tar lång tid att genomföra en stor omorganisation. Nu kan vi se att vi lyckats med en del. Det finns även utmaningar som återstår att klara, säger Jörgen Eklund.

– De tre första åren med den nya organisationen har varit arbetsfyllda. Många medarbetare i pastoratet har arbetat hårt och tagit stort ansvar. Det har varit slitsamt. Vi kan se det på att pastoratet har relativt höga sjuktal och att många medarbetare valt att lämnat oss.

Helén Lundberg blev kyrkoherde 1 februari 2015. Då var den nya organisationen drygt ett år.

– Helén Lundberg har arbetat med stort engagemang. Uppdraget var mycket svårt. Hon kom till en organisation som andra skapat, och där det internt inte alltid funnits förståelse för den nya organisationen. Att leda och förändra samtidigt har varit en utmaning, säger Jörgen Eklund.

– Ett mål i utredningen 2012 var att pastoratets nya organisation genom bättre samverkan skulle frigöra resurser för framtida utveckling av verksamheterna. Det har vi ännu inte uppnått, men det är ett viktigt mål för framtiden. Där tar vi avstamp för nystarten av förändringsarbetet.

Helén Lundberg lämnar nu uppdraget som domprost och chef för Västerås pastorat med omedelbar verkan.

Kontraktsadjunkten Susann Senter blir tillförordnad kyrkoherde och chef för Västerås pastorat. I Susanne Senters uppdrag ingår att enligt utredningen år 2012 ha fokus på samverkan, omprioriteringar och samlokalisering för att långsiktigt säkra resurser till verksamheterna.

Insatser som påbörjats under Helén Lundbergs chefstid ska fullföljas. Det gäller bland annat åtgärder för en bättre arbetsmiljö, rehabilitering och friskvård. Det gäller även åtgärder för att förbättra personalförsörjningen. En plan för pastoratets behov av lokaler ska också tas fram.

– Även förtroendemannaorganisationen kan komma att ses över. En utvärdering ska göras av de nya församlingsrådens arbete under åren 2014 - 2016, säger Jörgen Eklund.


För mer information:
Jörgen Eklund, ordförande kyrkorådet, 076-126 31 81 eller
jorgen.e.eklund@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. 64 procent av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås.