Landsbygdsdepartementet

Helhetssyn på miljön allt viktigare då klimatet ändras

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 08:52 CEST

För att hantera effekterna av ett ändrat klimat behövs en helhetssyn på landskapets växt- och djurliv. Om skötseln av åker- och betesmark ändras till följd av ett nytt klimat kan effekterna bli betydande, konstaterar Jordbruksverket i två nya rapporter. Svensk djurhållning svarar för mer än fem procent av Sverige utsläpp av växthusgaser. Under senare år har forskare diskuterat i vilken utsträckning kolinlagring i betesmarker kan kompensera för utsläppen från djuren. Rapporten "Inlagring av kol i betesmark" visar att upptagningen av kol i svenska naturbetesmarker är relativt begränsad. Den motsvarar mindre än fem procent av de årliga utsläppen av växthusgaser från djurhållningen.

Rapporten visar också att gödslade gräsmarker kan lagra in mer än tio gånger så mycket kol som naturbetesmarker.

– Långliggande vallar kan vara en möjlighet att öka inlagringen, säger David Ståhlberg, projektledare på Jordbruksverket. Med dagens areal på drygt en miljon hektar skulle vallarna kunna kompensera för upp till en tredjedel av utsläppen från djurhållningen.

Betesmarker viktiga för den biologisk mångfalden


Betesmarker är kolsänkor, men biologisk mångfald är ett tyngre argument än klimatnytta när det gäller skötsel och bevarande av dessa marker. I rapporten "Klimatförändringars effekt på den biologiska mångfalden i odlingslandskapets gräsmarker" påpekas att många hotade arter får ett större potentiellt utbredningsområde i och med ett varmare klimat, men att det är hur markerna används som avgör om arterna kan överleva. Det finns även arter som kommer att få ett minskat utbredningsområde när temperaturen blir högre och nederbörden ändras.

Rapporten pekar på att naturvårdsarbetet måste fokusera på att skapa lämpliga livsmiljöer för att bevara hotade arter. Vägkanter och småmiljöer fungerar idag som livsmiljö för flera hotade arter och skötseln av dessa bör samordnas med skötseln av omgivande ängs- och betesmarker.

– Båda rapporterna belyser att klimatanpassningar i jordbruket kan ha effekter på den biologisk mångfalden och att det är viktigt att ha en helhetssyn på miljöfrågorna, sammanfattar David Ståhlberg.

Mer information


Läs rapporterna Inlagring av kol i betesmark och Klimatförändringarnas effekt på den biologiska mångfalden i odlingslandskapets gräsmarker

Kontaktpersoner för journalister


Lisa Karlsson, miljöenheten, tfn 036–15 51 26 begin_of_the_skype_highlighting 036–15 51 26 end_of_the_skype_highlighting
David Ståhlberg, miljöenheten, tfn 036–15 60 32 begin_of_the_skype_highlighting 036–15 60 32 end_of_the_skype_highlighting