Länsstyrelsen i Stockholms län

Hellström vill säkra pengar till bostadsbyggande

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 09:02 CET

Landshövding Mats Hellström begär hos regeringen att de återstående pengarna av den miljard kronor som avsattes 2003-2006 för att stimulera bostadsbyggandet i Stockholms län ska få användas även 2007. Flera hundra miljoner kronor riskerar annars att frysa inne.

- Det byggs och planeras för bostäder i en tydligt högre takt än tidigare, säger Mats Hellström. Men förseningar i projekten under perioden har bidragit till en ketchupeffekt som gör att många planerade hyreslägenheter byggs först under 2006 och 2007. Därför kommer det att finnas pengar över vid årsskiftet. Om regeringen drar tillbaka de återstående miljonerna riskerar luften att gå ur länets hyresrättsbyggande.

I skrivelsen understryks också betydelsen av att riksdagens beslut om ny bostadsfinansiering från den 1 januari 2007 stödjer kommunernas höjda byggambitioner. En proposition om ny bostadsfinansiering läggs den 22 mars.

- Det är viktigt med fortsatt stöd för bostadsbyggandet, inte minst hyresrätter, så att vi kan upprätthålla och helst öka den nivå på byggandet som vi har idag, säger Mats Hellström. Ett eventuellt slopande av räntebidrag för nyproduktion av bostäder skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser för Stockholmsregionens tillväxt.

Skrivelsen till regeringen visar också att det ger bra resultat att koppla samman planeringen av bostäder med trafikinvesteringar. Länets kommuner fokuserar alltmer sin bostadsplanering till kollektivtrafiknära lägen. Ett exempel är Vallentuna som i en uppgörelse med landshövdingen 2003 begärde en planskild korsning vid Vallentuna centrum för att bygga 400 nya lägenheter. Nu diskuterar kommunen 1 300 lägenheter i området.

- För att råda bot på bostadsbristen i Stockholms län och värna om regionens tillväxt blir regeringsbeslut om statliga investeringsmedel till spår, vägar och kollektivtrafik avgörande, säger Mats Hellström.

Läs skrivelsen till regeringen (PDF)
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/press/bostad_trafik_mars06.pdf

Läs bilagan (PDF)
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/press/bostad_trafik_mars06_bilaga.pdf

För mer information kontakta:
Maria Heymowska, t.f. länsbostadsdirektör, tfn 08-785 44 26
Leena Taillefer, utvecklingsledare transportsystem, tfn 08-785 51 60

Kontaktinformation
Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se