HEM - Halmstads Energi och Miljö

HEM anmäler om mellanlagring av avfall i östra hamnen

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 15:29 CEST

För att förenkla mottagning av importerat avfallsbränsle anmäler Halmstads Energi och Miljö om en förändring av den befintliga verksamheten i Östra Hamnen till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstad. Förändringen innebär att den plats som idag används för mellanlagring och uppläggning av inert avfall, kompostering av trädgårdsavfall och biologisk behandling eller tvättning av förorenade jordmassor framöver ska kunna användas till mellanlagring av balat avfall.

 

HEM avser att under hösten 2012 importera brännbart avfall för förbränning i Kristinehedsverket. Avfallsbränsle som är tänkt att ta emot från andra länder inom EU är hushålls- eller/och industriavfall som har genomgått en mekanisk sortering (behandling). Genom sorteringsprocessen tas den andel av lätt nedbrytbart organiskt material bort från avfallet.

Leveransen av avfall kommer med båt till Halmstads hamn. Ett båtlass består av cirka 3 000 ton balat och inplastat avfall som beräknas att ta cirka sex veckor att bränna upp då det blandas med befintligt avfall. Detta medför att lasten måste mellanlagras vid lossningstillfället. Från mellanlagret hämtas sen avfallet i den takten förbränningsanläggningen tillåter.

Balar som innehåller olika typer av avfall kommer inte att blandas. Den mellanlagrade mängden balat avfall kommer inte att överskrida 10 000 ton vid något tillfälle.

Mellanlagringen kommer att ske på befintlig hårdgjord yta. Ytan används i dagsläget för kompostering av park- och trädgårdsavfall och biologisk behandling av förorenade massor.

Balarna kommer att vara inplastade och innanför plasten hålls materialet samman av ett nät. I samband med lossningen kommer balarna att kontrolleras för att undvika att eventuellt skadade balar mellanlagras. Eventuellt skadade balar kommer att köras direkt till Kristineheds förbränningsanläggning alternativt lagas

För mer information:

Anders Bredfell, Kommunikationschef, HEM, 0725-23 36 90

HEM står för kundnytta och strävar efter minimal resursåtgång och minsta möjliga miljöpåverkan. Koncernen arbetar långsiktigt och tar ansvar för kommande generationers rätt till en hälsosam och säker livsmiljö. Vi är en kraft och resurs i det lokala, regionala och globala miljöarbetet. Miljöarbetet, som bedrivs systematiskt och strukturerat, gör att HEM medverkar till ett hållbart samhälle.