Socialdepartementet

Hemlöshet, många ansikten mångas ansvar - en strategi mot hemlösheten

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2007 15:45 CET

Regeringen höjer ambitionsnivån för att bekämpa hemlösheten. Det sker genom en strategi med ökat samarbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Dessutom satsas 66 miljoner kronor för 2007 och 2008, säger Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister.

Statistiken talar sitt tydliga språk. 17 800 personer var hemlösa en mätvecka 2005. En fjärdedel är kvinnor och 30% är föräldrar till barn under 18 år. 3 600 sov ute, bodde på härbärge eller akutboende. 8 400 bodde på institution eller stödboende och drygt en fjärdedel hade en planerad utskrivning inom tre månader, utan ordnad bostad. Många vistas även i olika former av träningslägenheter eller bor ofrivilligt hos släkt eller vänner. Ca 1 000 barn drabbas av vräkning varje år.

Regeringen har klara och tydliga mål med arbetet mot hemlösheten. Vi tydliggör ansvarsfördelningen där flera aktörer har en roll i det gemensamma arbetet. Vi når längre när vi alla, oavsett om vi verkar nationellt, regionalt eller lokalt, arbetar mot gemensamma mål.

Fyra mål för arbetet:
1. Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas fortsatta samordnade insatser utifrån individuella behov. 2. Antalet kvinnor respektive män som är intagna eller inskrivna på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende och inte har ordnad bostad inför utskrivning ska minska. 3. Inträdet på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för kvinnor respektive män som befinner sig i boendetrappor, träningslägenheter eller andra former av boenden som tillhandahålls av socialtjänsten eller andra aktörer. 4. Antalet vräkningar ska minska och inga barn ska vräkas.

Strategins genomförande

Regeringens ansvar och uppgifter
Hela strategin bygger på en ökad samverkan och ett bredare ansvarstagande. Inom Regeringskansliet kommer handläggare från berörda departement att inbjudas till en interdepartemental arbetsgrupp. Gruppens uppgift är att följa och driva på arbetet hos myndigheter och andra inom sina respektive ansvarsområden. Varje departement ansvarar för sina delar av strategin och Socialdepartementet håller samman arbetet inom Regeringskansliet.

Myndigheter och andra aktörer
De nationella myndigheterna har en viktig roll för att sprida kunskap och ge stöd till aktörer inom sina ansvarsområden. För att stimulera såväl det nationella som det lokala arbetet ska Socialstyrelsen få i uppdrag att leda genomförandet av strategin i samråd med Boverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten och andra berörda myndigheter liksom Sveriges Kommuner och Landsting. Ideella organisationer bör på nationell nivå ha möjlighet att delta i utvecklingsarbetet.

Lokalt utvecklingsarbete
Det är framförallt i det lokala sammanhanget som strategin omsätts i praktiskt arbete. Det är i kommunen som tak-över-huvudet-garantin kan införas och det är i kommunen som gott samarbete mellan socialtjänst och fastighetsägare kan byggas för att minska hemlösheten. Regeringens och nationella myndigheters roll är att på bästa sätt stötta och stimulera de lokala aktörerna i sitt arbete. I strategin har regeringen valt att stimulera lokalt utvecklingsarbete genom ökad kunskap och ekonomiskt stöd till utveckling av arbetssätt och arbetsorganisation.

Sprida kunskap och inspiration
För att utveckla det lokala arbetet är viktiga delar att sprida kunskap om regeringens strategi samt om aktuellt regelverk och goda erfarenheter för att uppnå uppsatta mål.

Stimulansmedel
Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter fördela medel till lokalt utvecklingsarbete och utvärdera insatserna mot uppsatta mål.

Fortlöpande uppföljning
Utvecklingen när det gäller omfattning av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden bör fortlöpande följas. För ett samlat grepp har Socialstyrelsen uppdraget att i samråd med berörda myndigheter ge förslag på hur uppföljningen ska ske.

Tidplan
Strategin löper under tre år 2007-2009. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att tillsammans med berörda myndigheter ta fram en plan där de definierar sina roller och hur de kan bidra till att uppnå målen. Socialstyrelsen ska informera regeringen om planen för arbetet senast den 15 juni 2007. En slutrapport ska lämnas den 1 juli 2010.

Sammanfattning av strategins genomförande:
- Interdepartemental arbetsgrupp inom RK.
- Nationell styrgrupp av ansvariga myndigheter i samråd med organisationer.
- Kunskapsutveckling - metoder och statistik.
- Lokalt utvecklingsarbete för att uppnå målen.
- Utvärdering mot uppsatta mål 2010.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65
niclas.thorselius@social.ministry.se
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs faktablad om hemlöshetsstrategin - Hemlöshet många ansikten mångas ansvar (http://www.regeringen.se/sb/d/8450/a/76237)