Hemtex

Hemtex genomför garanterad nyemission om cirka 150 Mkr

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 08:32 CEST

  • Hemtex styrelse har idag beslutat att genomföra en nyemission om cirka 150 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

• Nyemissionen stärker Hemtex finansiella ställning och ger möjlighet att offensivt fortsätta att driva företagets långsiktiga strategi.

  • Nyemissionen omfattas fullt ut av teckningsförbindelser respektive garantier från Hemtex största aktieägare.

• De fullständiga villkoren för nyemissionen inklusive teckningskurs kommer att fastställas och kommuniceras i ett pressmeddelande senast den 17 april 2009. Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 21 april 2009.

I samband med nyemissionen sker också en omläggning till en mer långfristig bankfinansiering med längre kredit- och amorteringstider. Åtgärderna bedöms väsentligt förbättra kassaflödet för koncernen, samtidigt som lönsamhet återskapas.

Bakgrund och motiv

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 222 butiker i sex länder. Det senaste halvårets svaga försäljnings- och resultatutveckling, i kombination med det besvärliga ekonomiska klimatet, har medfört att Hemtex, trots god soliditet, önskar stärka bolagets finansiella ställning. Styrelsen har initierat flera åtgärder för att öka lönsamheten och tillväxten. Inom koncernen pågår ett kostnadsbesparings- och effektiviseringsprogram vilket har reducerat kostnaderna i jämförbara butiker med mer än 35 Mkr under verksamhetsåret. En anpassning av kunderbjudandet, som innebär att Hemtex, över tid, ska stå för inspiration och förnyelse såväl som prisvärt sortiment med hög kvalitet inom heminredning, pågår för närvarande. Kommunikationsstrategin har utvecklats för att kunna öka genomslagskraften i marknaden. Prisstrategin har förändrats genom att ordinariepriser på ett stort antal produkter sänkts och att Hemtex etablerat en kraftfull strategi för kommunikationen av prisvärd hemtextil till hög kvalitet.

Utöver dessa åtgärder är styrelsen övertygad om att nyemissionen ökar bolagets möjligheter väsentligt vad avser framtida tillväxt och lönsamhet. Mot bakgrund av de rådande marknadsförhållandena anser styrelsen i Hemtex att en förstärkning av den finansiella ställningen ger stabilitet, ökad trygghet och framförallt handlingsfrihet framöver. Nyemissionen ger ökad handlingsfrihet för bolagets nye VD och koncernchef Göran Ydstrand att genomföra de långsiktiga strategiförändringar som beslutats av styrelsen även i rådande lågkonjunktur. Nyemissionen ger även möjlighet till offensiva satsningar såsom stärkt organisk tillväxt, förvärv av lägen etc.


Villkor för nyemissionen

Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) för rätten att deltaga vid nyemissionen med företrädesrätt är den 24 april 2009 och teckningstiden löper från och med den 29 april till och med den 13 maj 2009, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

De största aktieägarna i Hemtex, Hakon Invest, Industrivärden, ett konsortium av nuvarande och tidigare franchisetagare och Andra AP-fonden har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 58 procent av nyemissionen. Därutöver har Hakon Invest garanterat nyemissionen och därvid åtagit sig att teckna de aktier som inte tecknas och betalas av någon annan.

Om nyemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter, kan Hakon Invest efter nyemissionen, till följd av ett garantiåtagande, komma att inneha högst cirka 53,5 procent av rösterna och aktierna i bolaget. Hakon Invest har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från budplikt i händelse av att Hakon Invests aktieinnehav i Hemtex genom teckning i nyemissionen skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i bolaget, se uttalande 2009:08. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Hakon Invest undantag från budplikten är att emissionsbeslutet godkänns av den extra bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda aktier vid stämman, med varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Hakon Invest.

Styrelsens nyemissionsbeslut förutsätter ett godkännande av extra bolagsstämma som äger rum tisdagen den 21 april 2009 kl 16.30 på Druveforsvägen 8 i Borås. Kallelse till den extra bolagsstämman publiceras senast den 7 april 2009 och kommer även att finnas tillgänglig på www.hemtex.se.


Pro forma balansräkningseffekter av nyemissionen
[Borttag grafik - se tabell i pdf]

Genom nyemissionen stärks balansräkningen så att nettoskuldsättningen i förhållande till EBITDA, allt annat lika, hade uppgått till 1,6 gånger, före transaktionskostnader, om nyemissionen hade genomförts vid tredje kvartalets utgång den 31 januari 2009. Koncernens soliditet skulle vid samma beräkningssätt uppgå till 61,3 procent mot redovisat 46,1 procent.


Preliminär tidsplan för nyemissionen

17 april 2009 Sista dagen för styrelsen att fatta beslut om med vilket belopp aktiekapitalet ska höjas, hur många aktier som ska emitteras och vilken teckningskurs som ska betalas för de nya stamaktierna.

21 april 2009 Extra bolagsstämma godkänner nyemission.

22 april 2009 Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen.

24 april 2009 Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen.

29 april - 8 maj 2009 Handel i teckningsrätter.

29 april - 13 maj 2009 Teckningsperiod.

19 maj 2009 Meddelande om resultatet av nyemissionen.

Mitten av juni 2009 Nyemissionen slutförs.Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Markets är finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson är legala rådgivare till Hemtex.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Olsson, Styrelseordförande i Hemtex AB: 0705-12 20 48,
Göran Ydstrand, VD och koncernchef: 0738-26 85 50, eller
Tommy Svensson, Ekonomi- och finanschef: 0702-10 80 69.

Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528). Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 17.45 den 6 april 2009.

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 222 butiker i mars 2009, varav 148 i Sverige, 41 i Finland, 13 i Danmark, 14 i Norge, 3 i Estland och 3 i Polen. Av butikerna är 194 ägda av Hemtexkoncernen och 28 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,49 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 januari 2009 till totalt 1,44 miljarder kronor.VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnats till Finansinspektionen för godkännande och registrering.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende försäljning av värdepapper i Hemtex i USA, inte heller skall värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i Hemtex i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.