Hemtex

Hemtex genomför nyemission om cirka 325 Mkr

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 08:53 CET

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Japan.

  • Hemtex AB (publ) (”Hemtex”) styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 325 Mkr med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. 
  • Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma den 17 mars 2011.
  • Nyemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända utvecklingen i bolaget.

  • Två större aktieägare i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen.

  • De fullständiga villkoren för nyemissionen, inklusive teckningskurs, kommer att fastställas och offentliggöras i ett pressmeddelande den 15 mars 2011.

Bakgrund och motiv

I samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet meddelades att Hemtex bryter mot bankernas lånevillkor vad gäller nettoomsättning och rörelseresultat och behöver genomföra en nyemission. Hemtex styrelse har beslutat att nyemissionen ska uppgå till cirka 325 Mkr och genomföras med företrädesrätt för Hemtex befintliga aktieägare. Nyemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända utvecklingen i bolaget. Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma den 17 mars 2011.

Hemtex har inlett en genomgripande förändring och förnyelse av koncernens struktur, styrning, kunderbjudande och koncept. Med totalt 176 butiker i tre länder är målsättningen att nya Hemtex skall präglas av inspirerande butiker med ett attraktivt och modernt sortiment samt textilkunnig och serviceinriktad personal.

Höstens lansering av det nya konceptet till trots har försäljningen utvecklats sämre än väntat. Det ansiktslyft som genomförts i form av ombyggnationer av butiker och den påbörjade sortimentsförändringen har inte gett önskad resultateffekt på kort sikt. Detta beror dels på den hårdnande konkurrensen på den nordiska hemtextilmarknaden, dels på att arbetet med att ompositionera Hemtex tar längre tid än beräknat. Till följd av bolagets vikande försäljningsutveckling har arbetet med att minska kostnadsmassan och effektivisera verksamheten intensifierats. För att ytterligare påskynda omställningsarbetet genomförs en omorganisation på bolagets huvudkontor samt i försäljningsregionerna.

Hemtex kärnaffär är fortsatt densamma: mjuk och attraktiv hemtextil. Den pågående sortimentsförändringen är därför ledstjärnan i förnyelsearbetet i butik. Det finns dock fortfarande ett arbete kvar att göra innan Hemtex uppfyller kundens krav och förväntningar på ett attraktivt erbjudande samt ett föränderligt och inspirerande sortiment. Det arbetet är avgörande för att öka besöken av såväl trogna som nya kunder.

Villkor för nyemissionen

Aktieägare i Hemtex kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger i bolaget. Teckning kan även ske utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt skall i första hand ske till sådana tecknare som också tecknat aktier med stöd av företrädesrätt och därefter till övriga personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt.

Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 17 mars 2011 (kallelse utfärdas separat). Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att deltaga i nyemissionen med företrädesrätt kommer att vara den 22 mars 2011. Teckningstiden kommer att löpa från och med den 25 mars 2011 till och med den 8 april 2011, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Beslut om det högsta belopp med vilket aktiekapitalet kan komma att ökas, det maximala antalet aktier som skall kunna emitteras samt teckningskursen kommer att fastställas av styrelsen den 15 mars 2011 och offentliggöras därefter. De nya aktierna kommer i alla avseenden att vara likställda med Hemtex befintliga aktier.

Teckningsförbindelser

Två större aktieägare i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen.

Preliminär tidsplan för nyemissionen

15 mars 2011  
De fullständiga villkoren för nyemissionen beslutas av styrelsen och offentliggörs via pressmeddelande. De fullständiga villkoren omfattar teckningskurs, det maximala antalet aktier som skall kunna emitteras samt det högsta belopp med vilket aktiekapitalet kan komma att ökas.

17 mars 2011  
Extra bolagsstämma godkänner nyemissionen.

18 mars 2011   
Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen.

22 mars 2011 
Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen.

24 mars 2011   
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt.

25 mars – 5 april 2011 
Handel i teckningsrätter.

25 mars – 8 april 2011 
Teckningsperiod.

Omkring den 14 april 2011  
Resultatet av nyemissionen offentliggörs.

Början av maj 2011   
Nyemissionen slutförs.

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Hemtex.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gumabon, VD och koncernchef.

Ulf Segerström, ekonomi- och finanschef.

Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex: 0706-66 02 59

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 07.00 den 15 februari 2011.

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 176 butiker i februari 2011 , varav 140 i Sverige, 33 i Finland, 1 i Danmark och 2 i Estland. Av butikerna är 157 ägda av Hemtexkoncernen och 19 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2010 till totalt 1,08 miljarder kronor.


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Japan.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja värdepapper eller ett påbud om att köpa värdepapper, inte heller skall det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen för godkännande och registrering.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende försäljning av värdepapper i Hemtex i USA, inte heller skall värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i gällande lydelse samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i Hemtex i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.