Hemtex

Hemtex styrelse fastställer villkoren för nyemissionen

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2009 21:19 CEST

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong eller Nya Zeeland.

• Aktieägare i Hemtex erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie och 5 teckningsrätter berättigar till teckning av 2 nya aktier.

• Teckningskursen har fastställts till 14 kronor per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 164 miljoner kronor.

• Teckningsperioden är 29 april-13 maj 2009.

• Nyemissionen omfattas fullt ut av teckningsförbindelser och garantier från Hemtex största aktieägare.

• Styrelsens nyemissionsbeslut från den 6 april 2009 är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 21 april 2009.

Styrelsen för Hemtex har fastställt högsta aktiekapitalökning, högsta antal nyemitterade aktier, teckningsrelation och teckningskurs för Hemtex nyemission. Emissionsbeslutet från den 6 april 2009 är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 21 april 2009.

Aktieägarna i Hemtex har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie och 5 teckningsrätter berättigar till teckning av 2 nya aktier. Högst 11 734 960 nya aktier kommer att emitteras vilket resulterar i en ökning av aktiekapitalet från 73 343 500 kronor till högst 102 680 900 kronor. Teckningskursen är 14 kronor vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 164 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den 24 april 2009 är avstämningsdag för nyemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen. Teckningsperioden pågår 29 april-13 maj 2009. Teckningsrätterna kommer att handlas på NASDAQ OMX Stockholm. Hemtex kommer också att ansöka om notering av de nya aktierna på NASDAQ OMX Stockholm.

Det senaste halvårets svaga försäljnings- och resultatutveckling, i kombination med det besvärliga ekonomiska klimatet, har medfört att Hemtex, trots god soliditet, önskar stärka bolagets finansiella ställning. Styrelsen anser att det skulle ge Hemtex stabilitet, ökad trygghet och framförallt handlingsfrihet framöver. Nyemissionen ger även möjlighet till offensiva satsningar såsom stärkt organisk tillväxt, förvärv av lägen etc.

De största aktieägarna i Hemtex nämligen, Hakon Invest AB, AB Industrivärden och Andra AP-fonden, samt ett konsortium av nuvarande och tidigare franchisetagare har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 58 procent av nyemissionen. Därutöver har Hakon Invest AB garanterat nyemissionen och därvid åtagit sig att teckna de aktier som inte tecknas och betalas av någon annan.

Preliminär tidsplan för nyemissionen

21 april 2009 Extra bolagsstämma godkänner nyemission.

22 april 2009 Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen.

24 april 2009 Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen.

29 april-8 maj 2009 Handel i teckningsrätter.

29 april-13 maj 2009 Teckningsperiod.

19 maj 2009 Meddelande om resultatet av nyemissionen.

Mitten av juni 2009 Nyemissionen slutförs.


Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Markets är finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson är legala rådgivare till Hemtex.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Olsson, Styrelseordförande i Hemtex AB: 0705-12 20 48,
Göran Ydstrand, VD och koncernchef: 0738-26 85 50, eller
Tommy Svensson, Ekonomi- och finanschef: 0702-10 80 69.

Besök gärna Hemtex webbplats: www.hemtex.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528). Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 18.00 den 17 april 2009.

Hemtex är Nordens ledande hemtextilkedja med totalt 223 butiker i april 2009, varav 148 i Sverige, 42 i Finland, 13 i Danmark, 14 i Norge, 3 i Estland och 3 i Polen. Av butikerna är 195 ägda av Hemtexkoncernen och 28 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgår till 1,49 miljarder kronor, exklusive mervärdeskatt. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 januari 2009 till totalt 1,44 miljarder kronor.
VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och har inlämnats till Finansinspektionen för godkännande och registrering.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende försäljning av värdepapper i Hemtex i USA, inte heller skall värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i Hemtex i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.