Vänsterpartiet

Het höst, både EMU- och budgetdiskussioner

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2003 15:30 CEST

Hösten viktigaste fråga är EMU, men i skuggan av EMU debatten börjar nu arbetet med budgeten för 2004. Vänsterpartiet har utsett en arbetsgrupp som ansvar för de direkta kontakterna med socialdemokraterna och miljöpartiet. Gruppen består av riksdagsledamöterna, Lars Bäckström,
Marie Engström, Siv Holma och Anders Wiklund. I budgeten ska partierna enas om förslag för statens utgifter och inkomster, om mål för det offentliga sparandet 2004 och om förslag till utgiftstak för 2005 och 2006. Vänsterpartiets förhandlingsgrupp har efter samråd med partiledning och inför regeringens överläggningar diskuterat det
ekonomiska läget och vilka frågor som bör stå i centrum.
Förhandlingsgruppen gör följande bedömning.

Sverige har genom en medveten politik med sparmål på 2% sunda offentliga finanser. Sverige har också bättre offentliga finanser än de flesta EMU länderna. Detta är en fördel som vi ska behålla.

Sverige har också färre arbetslösa och fler i arbete än de flesta EMU länder. Men arbetslösheten är för hög. Det behövs därför fler åtgärder för att nå målet att 8 av 10 ska ha ett arbete.

På skattesidan har vänsterpartiet redan tidigare lyft en rad förslag för att stärka arbetslinjen. Det gäller lättnader för företagen i de s.k. 3:12 reglerna och för att underlätta generationsskiften. Vi har också sagt att vi vill pröva schablonbeskattningen i vissa branscher. Det är också viktigt att se över möjligheterna till regelförenklingar som kan
bidra till fler arbetstillfällen.

Inom byggsektorn behövs åtgärder både för nybyggnation och renovering.

Den ekologiska omställningen är viktig för miljön och bidrar till fler jobb. Skatteväxlingen ska fortsätta och hänsyn tas till den energiintensiva industrin. Satsningar behövs för förnybara drivmedel och för att trygga kollektivtrafiken inte minst i glesbygd.

Vi måste också ta fram fler förslag för att minska långtidssjukskrivningarna. Och så fort vi kan skapa ett ekonomiskt utrymme återställa sjukersättningen till 80% och ta bort den 3:e veckan i sjuklöneperioden.

För Vänsterpartiet är det viktigt att trygga långsiktigt rimliga villkor för kommunerna. Vi sa redan i valet att nivån på det s.k. tillfälliga anställningsstödet till kommunerna borde permanentas. Vi sa också i valet att kommunernas ekonomi under mandatperioden borde förstärkas på en nivå om 10 miljarder kronor, bl.a. för att göra det lättare att höja
lönerna för de många för lågt avlönade kvinnor som arbetar i kommunerna.

Det så kallade utgiftstaket som sätter en högsta gräns för statens utgifter är ansträngt för 2004 samtidigt som det finns en rad behov som kräver ökade anslag. Det gäller bland åtgärder för arbetslösa, handikappade, och inom rättsväsendet. Det finns också behov av ökade anslag för att stärka tillväxt och sysselsättning t.ex. för forskning på
IT- telekom området.

Detta gör att vi måste prioritera alla utgifterna så att pengar används på bästa sätt, och taken för kommande år måste sättas på en sådan nivå att det blir möjligt att driva en aktiv reformpolitik.

Skattepolitiken är en av huvudfrågorna i budgeten för 2004. Vi anser inte att man nu bör gå vidare med generella skattesänkningar. Vi har dock redan tidigare deklarerat att arvsskatten mellan makar bör slopas, och frågan om oskäligt höga boendeskatter i vissa attraktiva områden
måste får en snar lösning.

Vänsterpartiets förhandlingsgrupp den 12 augusti 2003.

För frågor kontakta:

Lars Bäckström. Finansutskottet
070 - 523 98 80
Marie Engström. Skatteutskottet,
070 - 645 27 92
Siv Holma, Finansutskottet,
070 - 343 95 83
Ander Wiklund, Arbetsmarknadsutskottet,
070 - 070 209 54 91

Tomas Ahlbeck, pressekreterare gruppledningen
070-270 46 17