Örebro Läns Landsting

Hilma-projektet får 6,7 miljoner kronor i EU-medel

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 15:22 CEST

Hilmaprojektet, ett gränsöverskridande samverkansprojekt i vården i Örebro län, har beviljats drygt 6,7 miljoner kronor i EU-anslag enligt Växtkraft mål 3.
Alla samverkansparter i Hilmaprojektet; Universitetssjukhuset Örebro, Primärvården och kommunerna Örebro, Askersund, Hallsberg och Kumla tar del av anslaget.

Det omfattande EU-anslaget ger Hilmaprojektet ännu mera kraft och utvecklingspotential.
- Det här är en fantastisk möjlighet för oss att utveckla vården runt de äldre, säger Inger Nordin Olsson, projektledare för det framgångsrika projektet.

”Viktigt att vården runt äldre prioriteras”
- Det är viktigt att vården runt äldre prioriteras, och detta skapar möjligheter för alla inblandade att öka den egna kompetensen, förklarar Inger Nordin Olsson.
- Alla arbetsplatser i Hilmaprojektet har analyserat sin kompetens och sina behov inför framtiden. Detta har resulterat i gemensamma handlingsplaner. Det är dessa som nu har beviljats EU-anslag.

- Nu blir det möjligt att arbeta vidare med gemensamma utbildningar både praktiskt och teoretiskt. Det är viktigt att vi har en grundläggande samsyn längs hela vårdkedjan. Hilma och Hilmer - våra äldre patienter, ska bemötas på samma sätt och känna samma trygghet, oavsett om vi möts på sjukhuset, på vårdcentralen eller hemma i boendet.

Syftet med Hilma-projektet är att ta tillvara en av de viktigaste patientgruppernas intressen. ”Hilma” förkroppsligar den äldre människan som har många sjukdomar, får många läkemedel, har omfattande behov av sjukvård, omvårdnad och rehabilitering. Det innebär också att Hilma får insatser från många vårdgivare.

- EU-medlen ger oss nya utvecklingsmöjligheter, men medför också ett ansvar, framhåller Inger Nordin Olsson.
- Hela processen är noggrant reglerad. Vi har ansökt utifrån övergripande och förenande behov i handlingsplanerna. Vi har beviljats anslag utifrån detta, men vi ersätts bara för genomförda utbildningar och antal deltagare, vilket redovisas noggrant.
I tider av kraftiga ekonomiska begränsningar i kommun och landsting ger anslaget luft under vingarna och ett lyft i planeringsarbetet så att alla kan ta del.

Utbildning om Hilmas rättigheter
- Höstens utbildningssatsningar berör tre områden: ”Vilka rättigheter har Hilma?” ”Kost och nutrition, maten och hälsan!” samt ”Stroke, vad och hur gör vi tillsammans?”, berättar Inger Nordin Olsson.

Vårdplaneringsteam
I den konkreta vårdvardagen är dock en annan förändring den allra mest avgörande just nu inom Hilmaprojektets ramar.
- Vi har nu i oktober startat ett ”Vårdplaneringsteam” som tillsatts på Universitetssjukhuset för att planera det fortsatta omhändertagandet när en patient skrivs ut från sjukhuset, och då kommun och primärvård ska ta över vårdansvaret, säger Inger Nordin Olsson.
Detta är ett stort och viktigt steg i en sammanhållen vårdkedja runt patient och anhöriga. I vårdplaneringsteamet ingår distriktssköterskor och sjukgymnaster från primärvården samt sköterskor, biståndshandläggare och arbetsterapeut från kommunerna.
- Vi kör nu detta i full omfattning i Primärvården inklusive kommunerna i södra Närke; Hallsberg, Kumla samt Askersund i första etappen. Vid årsskiftet utökar vi då Örebro kommun ansluter.

”Rätt information vid rätt tid på rätt plats”
- I Hilmaarbetet har vi också etablerat nätverksträffar yrkesvis för bl a undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster över gränserna, säger Inger Nordin Olsson.
- Vi har också kunnat utverka och öppna smidiga vägar för digital informationsöverföring, bl a den ” kliniska portalen ” och laboratorielänk mellan Universitetssjukhuset och primärvården. God vård handlar om att ha ”rätt information vid rätt tid på rätt plats”!

För mer information kontakta projektledare Inger Nordin Olsson,
tfn 070-332 29 79