Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Historisk dom för EIO i Arbetsdomstolen

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 15:02 CEST

Arbetsdomstolen har i dag gett Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, rätt i det så kallade kontrollavgiftsmålet. Därmed kommer inte längre oorganiserade arbetstagare att behöva betala ackordkontrollavgift till Svenska Elektrikerförbundet, SEF.

- Det här är en historisk dom, säger EIO:s förhandlingschef, Åsa Kjellberg Kahn. Genom domen försvinner den sista resten av ett gammalt system som flera fackliga organisationer använt för finansiering av sin verksamhet i stort. Domen visar med all önskvärd tydlighet att det inte går att ta ut avgifter från den som väljer att inte vara med i facket med ackordskontroll som förevändning.

Redan 2007 sattes egentligen stopp för denna och motsvarande avgifter som företag tvingats inkassera för fackets räkning. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna slog redan då fast, att eftersom det svenska Byggnadsarbetarförbundet inte kunde ge en tydlig redovisning av hur facket använde de pengar som togs in genom granskningsarvoden, så var detta en kränkning av de oorganiserade arbetstagarnas skydd för sin egendom.

Byggnads, och andra fackförbund som hade motsvarande avgifter i sina avtal, upphörde då att begära in sådana avgifter. Dock inte SEF, som 2010 stämde fyra installationsföretag till AD för att de, i enlighet med en rekommendation från EIO baserad på domen, inte tagit upp kontrollavgift från oorganiserad personal.

- Vi har i AD haft tre huvudargument, säger Åsa Kjellberg Kahn. Systemet har inte varit transparent, det har inte funnits någon redovisning av hur pengarna använts. Vi har också sagt att avgiften är oproportionerlig, alltså för hög i förhållande till den nytta som de anställda kan ha. Vårt tredje argument har handlat om att kontrollavgiften har kränkt de oorganiserades negativa föreningsrätt, det vill säga rätten att stå utanför en fackförening.

- Vi kommer nu gå igenom AD-domen noggrant, men vill redan nu slå fast att den är mycket betydelsefull. Domstolen har givit oss helt rätt i att SEF inte redovisat hur pengarna används så att arbetstagarna kan identifiera vad de betalat för.

Vidare säger AD att kontrollavgifterna bidragit till den allmänna fackliga verksamheten. Det finns alltså ingen proportionalitet mellan avgift och nytta och därmed strider kontrollavgifterna mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Om arbetsgivarna inom EIO följt det gamla kollektivavtalet från 1977 om inkassering från oorganiserade, så skulle det ha stått i strid med konventionen.

- Det har nu blivit än tydligare att det på svensk arbetsmarknad inte går att tvinga den som valt att stå utanför facket att betala för facklig verksamhet, säger Åsa Kjellberg Kahn och fortsätter:

- Det här har varit en stor rättslig process för både EIO och SEF. Nu är rättsläget fullständigt klarlagt och jag hoppas att vi nu kan lägga detta åt sidan och istället koncentrera oss som parter på den kommande avtalsrörelsen och vårt utvecklingsarbete för moderna kollektivavtal och goda anställningsvillkor i branschen. 

För mer information, kontakta:

Åsa Kjellberg Kahn, vice vd och förhandlingschef EIO, 070-516 05 64, asa.kjellberg-kahn@eio.se
Jan Siezing, vd EIO, 070-532 10 18, jan.siezing@eio.se

Ombuden i AD:

Ulf Nordström, arbetsrättsjurist EIO, 070-819 75 57. ulf.nordstrom@eio.se
Advokat Jens Tillqvist, Advokatfirman Cederquist, 08 -522 065 84
Advokat Robert Stromberg, Advokatfirman Cederquist, 08-52 20 65 67

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor.
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling.Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag.

www.eio.se - info@eio.se