Karolinska Institutet, KI

Hivspridningen från mor till barn är avstannad i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2004 11:55 CEST

Inget hiv-infekterat barn har fötts i Sverige sedan 1999 och inget barn har avlidit sedan 1996, visar en avhandling från Karolinska Institutet.

Denna positiva utveckling är en följd av att andelen hivsmittade mödrar som får läkemedel mot hiv under graviditeten idag är 91,5 procent (jämfört med 2,3 procent 1984) och att andelen planerade kejsnarsnitt ökat till 80,1 procent (8,1 procent 1984).

Läkare Lars Navér har följt 419 hivinfekterade mödrar och deras barn sedan epidemin startade 1982 till 2003. Flera studier av dem presenteras i hans avhandling från Karolinska Institutet den 6 oktober 2004. Under perioden infekterades 72 barn med hiv av sina mödrar. Av de 51 hivinfekterade barn som levde i Sverige i december 2003 behandlades 29 med läkemedel mot hiv, de flesta av dem har ett bra immunsvar och låga virusnivåer.

Virologiska studier har gjorts som ger en ökad kunskap om naturalförloppet vid hivinfektion hos barn som smittas vid tiden runt födelsen. Liknande studier kommer inte att kunna göras i framtiden i vår del av världen där hivläkemedel nu är tillgängliga.

Virusodling mäter virus förmåga att infektera levande celler, och benämns infektiöst virus. Hiv-RNA tolkas ofta som ett mått på infektiöst virus. I en studie jämfördes mängden infektiöst virus i odling med mängden hiv-RNA. Man fann då en ökad diskrepans över tid mellan mängden infektiöst virus och hiv-RNA i plasma, vilket kan tala för att det hiv-RNA som mäts inte enbart består av infektiöst virus. Ett samband sågs mellan mängden infektiöst virus och sjukdomsutveckling.

Studierna visar på det exceptionellt goda resultat som nås när förebyggande åtgärder mot överföring av hiv mellan mor och barn används konsekvent, och därmed på vikten av att gravida hivinfekterade kvinnor upptäcks i mödravårdsscreening.

Avhandling:
Perinatal HIV-1 infection. Aspects on clinical presentation, viral dynamics and epidemiology.

Författare:
Lars Navér, institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska Institutet, tel 08-524 871 42 eller mail: lars.naver@klinvet.ki.se

Disputation:
Onsdag 6 oktober 2004, kl 9.00, Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Helena Mayer Informationsavdelningen