Södertörns högskola

Hög kvalitet på utbildningar i idéhistoria vid Södertörns högskola

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 14:48 CET

I Universitetskanslersämbetets granskning av landets utbildningar i idéhistoria får Södertörns högskolas kandidat- och magisterutbildningar omdömet hög kvalitet. Södertörns högskola har hittills i granskningarna visat på en hög och jämn kvalitet på sina utbildningar, med ett av de bästa resultaten i landet när man ser till andelen utbildningar med hög eller mycket hög kvalitet.

Universitetskanslersämbetet (UK-ä) har nu granskat alla landets högskoleutbildningar i idéhistoria och utbildningen vid Södertörns högskola får omdömet hög kvalitet både på kandidat- och magisternivå. På grundnivå är fem lärosäten i landet granskade och på avancerad nivå granskades tre.  Att Södertörns högskola kan erbjuda en högkvalitativ utbildning i idéhistoria på alla nivåer är resultatet av ett systematiskt arbete inom kollegiet.

– Vi har arbetat konsekvent med att utveckla ämnet idéhistoria så att man ska kunna läsa kandidatutbildning, magisterutbildning och även forskarutbildning här på Södertörns högskola. Att vi granskats på både kandidat- och magisternivå och håller hög kvalitet på båda, visar att vi står oss bra nationellt, säger Crister Skoglund, lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Att vi fått ett så gott omdöme är heller ingen engångsföreteelse, fortsätter han. Även när vi för ett par år sedan granskades för rätten att ge forskarutbildning fick vi mycket goda vitsord.

– Södertörns högskola visar åter att vi har en högkvalitativ humanistisk miljö, och där intar idéhistoria en central position, säger Martin Wottle, prefekt vid institutioner för historia och samtidsstudier.

Sedan flera terminer tillbaka bedrivs ett omfattande kvalitetsarbete inom ämnet, vilket resulterat i en ny struktur på grundkursen vilken även gagnar uppsatskurserna. Uppsatsarbetet är också utvecklat.

Ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola har ett relativt stort kollegium, eftersom det mångvetenskapliga arbetssättet vid högskolan gör att ämnet ingår som del i undervisningen inom många utbildningar. Detta gör att det finns en bred kompetens inom lärarkåren och vid handledning. Samtliga lärare inom ämnet är disputerade.

Utbildningen i idéhistoria vid Södertörns högskola är populär bland studenterna. En av orsakerna till detta är profilen mot politisk idéhistoria och samtida frågor. Men vad handlar idéhistoria om?

Vi människor påverkas inte bara av hur världen är, utan kanske ännu mer av hur vi själva och andra föreställer oss den. Många föreställningar har vi ärvt från det förflutna utan att vi ens är medvetna om det. Vetenskapliga upptäckter, politiska idéer och filosofiska teorier som en gång var omstridda har blivit våra oreflekterade självklarheter. Varifrån kommer de? Vad betyder de? Vilka var alternativen?

Ämnet idéhistoria vid Södertörns högskola ger en allmän översikt av idéernas utveckling med särskilt fokus på politiska föreställningar, teorier och ideologier. På högre nivåer läggs stor vikt vid 1900-talets idéutveckling.

Under 2012-14 kvalitetsgranskas alla landets högskoleutbildningar av UK-ä. Utvärderingarna har visat att kvaliteten på utbildningarna vid Södertörns högskola står sig jämförelsevis oerhört bra. Av 33 granskade utbildningar vid högskolan håller för närvarande 32 hög eller mycket hög kvalitet vilket procentuellt sett är bland de bästa resultaten i landet.

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett lärosäte beläget i Flemingsberg, 18 minuter söder om Stockholms Central. Här bedrivs utbildning på samtliga nivåer och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik, ofta med en mångvetenskaplig prägel. 13000 studenter läser inom 60 utbildningsprogram och 250 kurser. Södertörns högskola har omkring 800 anställda, merparten forskare och lärare.