Lunds universitet

Hög kvalitet på utbildningen vid Klassiska institutionen i Lund

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 16:28 CEST

Utbildningen vid Klassiska institutionen på Lunds universitet håller hög kvalitet. Den bedömningen gör både studenter och externa sakkunniga vid en granskning som gjorts av universitetets utvärderingsenhet. De fyra externa sakkunniga har hämtats från Danmark, Norge, Finland och England. När Högskoleverket utvärderade latin, grekiska och nygrekiska i Lund och hittade allvarliga brister hade man inte sett på utbildningsresultaten.

Högskoleverket gjorde sin utvärdering under läsåret 2001/02. I sin rapport riktade verket allvarliga anmärkningar mot grundutbildningen i latin och nygrekiska och ansåg att det fanns brister i förutsättningarna att bedriva forskarutbildning i dessa ämnen. Verket hotade till och med att Órekommendera regeringen att dra in examensrättenÓ på denna nivå om inte universitetet åtgärdade problemen.

Kritiken från Högskoleverket grundades på att man hade konstaterat brister i lärarresurserna. Universitetet tog då fram en plan för att förstärka lärarresurserna i de berörda ämnena. Dessutom fick Utvärderingsenheten i uppdrag att granska resultaten som studenterna uppnått inom grundutbildningen och därmed vilka förutsättningar som skapas för forskarutbildningen. Nuvarande och flera tidigare studenter har intervjuats om sina erfarenheter av utbildningen och de tycker att institutionen uppnått de allmänna målen för högskolan. Skolningen i självständig problemlösning och skriftlig framställning höll särskilt hög kvalitet.

Studenter som gått genom utbildningen på C- och D-nivå i latin och nygrekiska anser att det krävs prestationer på mycket hög nivå. Samma bedömning gör de externa sakkunniga när de granskat examensuppsatserna. De menar till och med att nivåerna i vissa vetenskapliga och språkliga hänseenden ligger högre än vid flera jämförbara institutioner i andra länder.

En av de sakkunniga som granskat latinämnet säger att Óutifrån uppsatserna ser det ut som om latinämnet i Lund har en väl fungerande utbildning på C- och D-nivåÓ. Resultaten ligger på en väsentligt högre nivå än vad som anges i kursplanen.

- Lärartiden är vid en internationell jämförelse mycket liten medan studenttiden är omfattande. Studenterna använder betydligt mer tid än vad som stipuleras. Det finns alltså en risk att reducerade utbildningsanslag leder till höga kostnader för studenterna, påpekar utvärderingschefen Karl-Axel Nilsson i sin rapport.

Även i nygrekiska är kvaliteten på uppsatserna god, enligt de sakkunniga. Kandidatuppsatserna ska skrivas på grekiska och det är en orsak till att vissa studenter måste använda mer tid för examensuppsatsen än vad som bör vara normalt. De sakkunniga tycker att studenterna fått en kvalificerad vetenskaplig handledning och bra träning i skriftspråk. Men då lärarresurserna bara räckt för halvfartstudier har studietakten blivit alltför låg. Nu har det dock kommit till en heltidstjänst i nygrekiska där innehavaren bl. a. ska syssla med språkfärdighetsträning.

- Den här granskningen visar hur viktigt det är att ta med även utbildningsresultaten vid en utvärdering. Bilden av Klassiska institutionens utbildning blir en helt annan än den som presenteras i Högskoleverkets rapport. Verket har regeringens uppdrag att granska både förutsättningar, genomförande och resultat men redovisar inte någon granskning av utbildningsresultatens kvalitet i sin utvärdering. Och det är väl ändå viktigt att institutionen använder skattebetalarnas pengar till att producera kunskap av hög kvalitet, säger Karl-Axel Nilsson.