AFA Försäkring

Hög sjukfrånvaro – ökad risk för långtidssjukskrivning och arbetslöshet?

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:30 CET

Jette Möller och hennes medarbetare är bland annat intresserade av om upprepad korttidsfrånvaro ökar risken för att bli långtidssjukskriven eller arbetslös, oavsett vilken sjuklighet som ligger bakom frånvaron. På samma sätt vill de undersöka sambandet mellan långtidssjukfrånvaro och risken att hamna utanför arbetslivet.

De ska också studera hur riskerna hänger ihop med andra faktorer, såsom kön, ålder, utbildningsnivå, social position, yrke, motion, och rök – och alkoholvanor.

Genom ökad kunskap kan insatser för att förhindra sjukskrivning riktas mot riskgrupper. Det är särskilt viktigt för arbetsgivare i mindre organisationer, menar forskarna.

Forskningen bygger på uppgifter från ett urval av svar i folkhälsoenkäter från ca 15 200 personer i Stockholms län år 2002. Dessa personer har sedan följts upp via offentliga register mellan åren 2002 och 2007 och besvarat ytterligare en enkät 2007. 

För ytterligare information kontakta:
Jette Möller, med.dr, Inst. för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 08-52480122, jette.moller@ki.se
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, hans.augustson@afaforsakring.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 4925, barbro.jacobsson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor och har drygt tre miljoner försäkrade i privat näringsliv, kommuner och landsting. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se