FCG AB

Hög tid att stärka finanssektorns bolagsstyrning

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 08:34 CEST

Den globala finanskrisen och den nationella turbulensen kring mellanstora banker som Carnegie och HQ har satt dialogen mellan riskavdelningarna och styrelserna i nytt fokus. Inom en snar framtid kommer nya regleringar för finansföretagens bolagsstyrning. Risken är att de missar målet skriver Cecilia Wennerholm, VD på FCG - The Financial Compliance Group, den 10 september på DI Debatt.

Alla är vi nog lite lamslagna av HQ-krisens dramatiska förlopp. Hur kunde det gå såhär? Har den tidigare styrelsen i HQ Bank ”sovit”? Har de fått tillräcklig information för att kunna agera? Har de förstått innebörden av informationen? Borde de ha efterfrågat mer eller annan information? Varför har de inte agerat tidigare?

Tydligt är att det inte rör sig om ett isolerat problem. Brister i intern styrning och kontroll är en ständigt återkommande referens i Finansinspektionens (FI) sanktionsärenden.

Styrelserna i finansiella företag måste se till att verksamhetens risker hanteras på ett effektivt sätt. Att i praktiken åstadkomma en lämplig kontrollrutin - utan att samtidigt ta över den verkställande ledningens uppgifter - tycks dock komplicerat. Man avundas inte styrelseledamöternas uppdrag. Att behålla kontrollen i en innovativ näringssektor, omgärdad av komplexa regelverk som få har detaljkunskaper om, är en tuff utmaning. Samtidigt har finanssektorn inte råd med ett systematiskt misslyckande på detta område. Förtroendeförlusterna riskerar att bli förödande.

Problematiken är inte specifikt svensk. På global nivå har både OECD och Baselkommittén publicerat en rad analysdokument och rapporter som pekar ut bristande bolagsstyrning som en av de viktigaste förklaringarna till finanskrisens förlopp.

I mars i år publicerade Baselkommittén utkast till vägledning för bankernas bolagsstyrningsarbete (”Principles for enhancing corporate governance”). Det är ett nyttigt om än lite pratigt dokument som det kan vara nyttigt för styrelseledamöter i finansiella företag att bekanta sig med.

Regleringskrafter har mobiliserats även på europeisk nivå. Den franske kommissionären Barnier är hårt pådrivande och en stärkt bolagsstyrning uppges vara kärnan i kommissionens program för att reformera finansmarknaderna och förhindra kriser. Konkreta lagstiftningsinitiativ väntas under nästa år.

Redan den 2 juni i år presenterade Europeiska Kommissionen en ”grönbok” för bolagsstyrning i finansiella institut (KOM (2010) 284). Grönboken är ett diskussionsunderlag inför kommande regleringsförslag. Särskilda problemområden som lyfts fram är

  • styrelsernas sammansättning, roll och funktionssätt,
  • riskhanteringsfunktionens bristande auktoritet,
  • den externa revisorns roll,
  • tillsynsmyndigheternas roll,
  • bristande aktieägarkontroll,
  • dåligt genomförda principer för bolagsstyrning,
  • ersättningssystemens utformning, samt
  • intressekonflikter.

Många av de konkreta detaljregler som diskuteras framstår tyvärr som lätt absurda och visar på svårigheterna i att reglera den här typen av frågor på ett meningsfullt sätt. Ett typexempel är stelbenta gränser för maximalt antal uppdrag en styrelseledamot får inneha. I det fallet, liksom i många andra, bör istället ägarna och nomineringskommittéerna förmås att ta ett mer aktivt ansvar och etablera företagsspecifika principer för att uppnå lämpliga lösningar.

En ytterligare aspekt är att det måste gå att bedriva tillsyn över reglerna. Inte helt lätt när det handlar om att styrelseledamöter ska ha ”integritet”, att riskchefen ska ha ”tillräckligt hög status”, att styrelseordföranden ska ”skapa ett klimat som välkomnar kritiska frågor från styrelseledamöterna”, att aktieägarna måste ”utöva ett mer aktivt ägaransvar” och liknande.

Det är viktigt att eventuella regelförstärkningar begränsas till verkliga kärnfrågor. Framför allt bör både regler och tillsyn syfta till att stödja styrelserna och ägarna i att själva utöva en mer aktiv kontroll. Mer än något annat behöver de vägledning om vilka frågor de alltid ska ställa.  Liksom vilka svar de aldrig ska acceptera.

Cecilia Wennerholm är VD för FCG - The Financial Compliance Group AB som erbjuder expertkompetens inom finansiell riskhantering och complianceverksamhet. Hon har en bakgrund från FI och representerade bl.a. myndigheten i Baselkommitténs arbetsgrupp för revidering av bankernas bolagsstyrningsprinciper.

Kontaktuppgifter:
Telefon: +46 766 35 05 01
E-post: cecilia.wennerholm@fcg.se

FCG erbjuder expertis inom finansiell riskhantering, compliance samt intern styrning och kontroll till finansiella företag och institutioner. FCGs huvudsakliga verksamhet bedrivs inom EU och mellanöstern.

http://www.fcg.se