Livsmedelsverket

Höga halter bekämpningsmedel i broccoli från Thailand

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:04 CEST

Livsmedelsverket har påträffat höga halter av bekämpningsmedlet dikrotofos i kinesisk broccoli från Thailand. Importen av broccolin är liten men att äta den kan innebära en hälsorisk för konsumenten redan efter en måltid om broccolin innehåller dikrotofos motsvarande de funna halterna.

Den kinesiska broccolin (kailan) kommer från Thailand. Importen är liten och broccolin har mycket kort hållbarhetstid.

Åtgärder krävs
Livsmedelsverket har träffat representanter för thailändska ambassaden och redovisat resultaten samt diskuterat nödvändiga åtgärder. Ambassaden har i sin tur informerat den ansvariga myndigheten i Thailand.

- Ambassaden lovade att de thailändska myndigheterna kommer att vidta åtgärder och att kommande partier skall uppfylla Livsmedelsverkets krav, säger Arne Andersson, chef för enheten för kontrollprogram, tillsynsavdelningen, Livsmedelsverket.

Anmälan
De berörda partierna av den kinesiska broccolin kommer från Mr Green Company, Fresh Vegetables & Fruits, Bangkok, och LJH Trading Company Ltd, Bangkok. Kommande partier från dessa leverantörer måste anmälas till Livsmedelsverket, så att de kan undersökas. Endast partier med godtagbara rester av bekämpningsmedel får säljas.

EU-kommissionen informerad
Livsmedelsverket har informerat EU-kommissionen om den kinesiska broccolin via ett varningsmeddelande, RASFF.

Höga halter
Proven var tagna under augusti-oktober 2004. Den högsta uppmätta halten dikrotofos uppgick till 10 mg/kg. Redan en konsumtion av några få gram medför att den akuta referensdosen (se fakta nedan) överskrids. Den akuta referensdosen har bedömts av det amerikanska naturvårdsverket (EPA) och har satts med en viss säkerhetsmarginal.

Ett för stort intag av dikrotofos innebär liksom för övriga organiska fosforföreningar att nervsystemet överstimuleras. Det kan bland annat leda till illamående, yrsel, förvirring och vid mycket hög exponering andningsförlamning.

Bekämpningsmedel kvar
Livsmedelsverket har via tester funnit att tillagning (wokning) av broccolin inte nämnvärt minskar halten av bekämpningsmedel.


Ytterligare upplysningar: Arne Andersson, 018 - 17 56 41 eller 0709 - 24 56 41. Frågor som rör toxikologi (giftighet) besvaras av Bengt-Göran Ericsson, toxikologiska enheten 018 -17 14 58.

Fakta: Akut referensdos motsvarar den mängd av en kemikalie som kan intas under en kort tidsperiod (vanligen en måltid eller en dag), utan märkbar hälsorisk för konsumenten. Den uttrycks i mg/kg kroppsvikt