Länsstyrelsen i Östergötlands län

Höga miljögiftshalter i Bråvikens abborrar

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 10:28 CEST

Abborrarna i Bråviken innehåller tio gånger högre halt av PCB än abborrarna fångade i södra delen av länet. Det visar en ny undersökning som Länsstyrelsen Östergötland gjort. Även kvicksilverhalterna är höga och överskrider EU:s gränsvärde. Men det krävs att människor äter stora mängder innan man utsätts för någon risk. Nu ställs krav på myndigheter att upprätta ett åtgärdsprogram som ska leda till minskade miljögiftshalter i Bråviken.

Det är första gången som man undersökt både tungmetaller och organiska miljögifter i abborre från den inre delen av Bråviken. Undersökningarna genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland.

- Nu vet vi mer om förekomst och spridning av miljögifter i Bråviken, säger Helene Ek på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet. Vi visste sedan tidigare att Bråvikens botten är förorenad, men inte att fisken innehöll så mycket miljögifter.

Abborre från Bråviken innehåller kvicksilverhalter som överskrider den miljökvalitetsnorm som finns inom EU:s ramdirektiv för vatten. Även halterna av vissa klorerade organiska miljögifter (bl.a. PCB) var kraftigt förhöjda i abborre från Bråviken om man jämför med abborre i länets södra del. Enligt krav från EU måste man upprätta ett åtgärdsprogram som ska leda till att miljögifterna i Bråviken minskar. Vilka åtgärder som i dagsläget är möjliga jobbar Länsstyrelsen med just nu.

- Visserligen är det gamla synder som till stor del är orsaken till föroreningarna i Bråvikens botten, men det är viktigt att alla som nu bedriver miljöfarlig verksamhet tar sitt ansvar, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör.

I fisken omvandlas oorganiskt kvicksilver till metylkvicksilver. Metylkvicksilver kan påverka centrala nervsystemet, och fosterstadiet är den mest känsliga perioden. Kvinnor som planerar att skaffa barn snart eller ammar bör därför vara särskilt försiktiga. Miljögiftshalterna i abborre är dock inte så höga att de överskrider Livsmedelsverkets rekommendationer för konsumtion av fisk.

- Vi måste äta minst 5-10 abborrar i veckan för att överskrida Livsmedelsverkets rekommendationer, säger Helene Ek.Kvicksilver
Kvicksilver är en tungmetall som inte bryts ned i naturen. Kvicksilver sprids via industrier och luftnedfall, men också från produkter som innehåller kvicksilver (t.ex. batterier och färger). Det största användningsområdet för kvicksilver är kloralkaliindustrin. Ny teknik har lett till att utsläppen från kloralkaliindustrin har minskat. Klor och natriumhydroxid är råvaror till en rad kemiska processer och blekerikemikalier för skogsindustrin.

Klorerade organiska föreningar
Klorerade organiska föreningar, som t.ex. DDT, PCB och dioxiner, är fettlösliga och lagras därför lätt i fettvävnaderna hos djur och människor. Föreningarna kan påverka fortplantningen, hormonsystemen, ämnesomsättningen och immunförsvaret.

Ramdirektivet för vatten
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, trädde i kraft år 2000 och är nu införlivat i svensk lagstiftning. Målet är att alla vatten ska uppnå god status till år 2015. Sämre vattenmiljöer ska bli bättre, och bra vatten ska bevara eller förbättra sin kvalitet. För att ett vatten ska räknas ha god status får bland annat inte miljögiftshalterna i vatten överstiga gemensamma miljökvalitetsnormer. Om en miljökvalitetsnorm överskrids måste ett åtgärdsprogram upprättas.