Höganäs AB

Höganäs Bokslutskommuniké 2009 - Rekordvolymer i Asien, positiv resultatutveckling och PoP Centre invigning

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 09:32 CET

VD Alrik Danielsson kommenterar rapporten för fjärde kvartalet:
– Marknaden utvecklades starkt under fjärde kvartalet, framför allt i Asien. Försäljningsvolymerna i Kina och Indien var de högsta någonsin. Efterfrågesituationen inför 2010 är emellertid fortfarande osäker. Därför har koncernen fortsatt starkt fokus på kostnader och kassaflöde. Vi gör samtidigt betydande satsningar på forskning och utveckling, och gläder oss åt det gensvar vi fått från kunder och slutanvändare på vårt nya prototypcentrum, PoP (Power of Powder) Centre i Höganäs som invigdes i oktober. Centret har fått en flygande start och kommer att spela en nyckelroll för Höganäs framtida utveckling och för att driva pulvermetallurgin till en ny nivå.

Fjärde kvartalet 2009 (jämfört med samma period föregående år)

• Nettoomsättningen var 1 364 Mkr (1 353) under kvartalet, vilket är 1% högre än föregående år. Försäljningsvolymen var 27% högre. Efterfrågeläget förbättrades på samtliga marknader under fjärde kvartalet.

• Rörelseresultatet var 213 Mkr (-32) och resultat efter skatt 157 Mkr (-4). Volymökningen samt positiva effekter av kostnadsbesparingar och prishöjningar gav en gynnsam effekt på resultatet.

• Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 4,50 kronor (-0,13).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 129 Mkr (54).

• Nettoskuldsättningsgraden har under kvartalet minskat till 0,43 ggr från 0,50 ggr.


1 januari – 31 december 2009 (jämfört med föregående år)

• Nettoomsättningen var 4 571 Mkr (6 103) under året, vilket är 25% lägre än under fjolåret. Försäljningsvolymen var 23% lägre.

• Rörelseresultatet var 298 Mkr (527) och resultat efter skatt 206 Mkr (394). Försvagningen av resultatet var framför allt orsakad av lägre försäljningsvolymer, särskilt under det första halvåret.

• Resultat per aktie uppgick till 5,92 kronor (11,31).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 855 Mkr (564).

• Styrelsen föreslår en kontant utdelning om 3,00 kr/aktie (3,00).

• Utsikterna om en gradvis förbättring av efterfrågan är oförändrade jämfört med tredje kvartalet. Marknaden är fortfarande svag i de flesta länder utom Kina och Indien, men efterfrågeläget har förbättrats under året.

Höganäs den 9 februari 2010
Höganäs AB (publ)


Webbsänd telefonkonferens
Alrik Danielson, CEO, och Sven Lindskog, CFO, presenterar kvartalsrapporten vid en telefonkonferens den 9 februari 2010 kl 10.30.
Presskonferensen kommer att webbsändas på; http://www.hoganas.com/sv/Investerare-/Konferenssamtal-/ . Denna är öppen för journalister, analytiker och investerare.
Deltagare är välkomna att ringa in på +44 20 7162 0125. Presentationen kan laddas ned på bolagets hemsida: www.hoganas.com.


Notera
Informationen är sådan som Höganäs ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2010 kl. 09.00.

Ytterligare information
För ytterligare information vänligen kontakta:
Alrik Danielson, VD och koncernchef, 042-33 80 00
Sven Lindskog, Finansdirektör, 042-33 80 00

Höganäs i korthet
Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens.
I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt vatten och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2009 en omsättning på 4 571 Mkr och är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista.
För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com.