Höganäs AB

Höganäs Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 09:11 CEST


- Fortsatt mycket tillfredsställande kassaflöde samt återhämtning på svag marknad

VD Alrik Danielsson kommenterar rapporten för andra kvartalet 2009:
- Efter en mycket svag period kring årsskiftet, har marknaden successivt förbättrats under det första halvåret, även om efterfrågan fortfarande är instabil och utvecklingen osäker.
Vi gläder oss åt att ha kunnat generera ett positivt resultat i andra kvartalet trots en försäljningsvolym som var 34% lägre än samma period 2008 samt åt det faktum att vi fortlöpande har kunnat generera ett betydande positivt kassaflöde. Vi kan konstatera att vi drar nytta av vår starka ställning i Asien i den återhämtningsfas som marknaden nu befinner sig.
Andra kvartalet 2009 (jämfört med samma period föregående år):

  • Nettoomsättningen var 1 098 Mkr (1 592) under kvartalet, vilket är 31% lägre än ifjol. Försäljningsvolymen var 34% lägre. Efterfrågan var fortsatt svag på de flesta marknader, men bättre än under första kvartalet. Fortsatta lagerminskningar i värdekedjan har ägt rum framförallt i Nordamerika och Europa.
  • Rörelseresultatet var 54 Mkr (232) och resultat efter skatt 37 Mkr (170). Det lägre resultatet orsakades av de lägre försäljningsvolymerna, men motverkades delvis av kostnadsbesparingar, prishöjningar samt försäljning av CO2 utsläppsrätter. Försäljningen av utsläppsrätter gav en intäkt om 40 Mkr (33).
  • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 1,05 kronor (4,91).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 297 Mkr (134), framför allt ett resultat av de åtgärder som vidtagits för att minska rörelsekapitalet samt till viss del senareläggning av investeringar i anläggningskapital.
  • Nettoskuldsättningsgraden har under kvartalet minskat från 0,73 ggr till 0,66 ggr.


1 januari - 30 juni 2009 (jämfört med samma period föregående år):

  • Nettoomsättningen var 2 014 Mkr (3 175) under perioden, vilket är 37% lägre än ifjol. Försäljningsvolymen var 42% lägre.
  • Rörelseresultatet var -57 Mkr (428) och resultat efter skatt -53 Mkr (315). Försvagningen av resultatet var främst orsakad av de lägre försäljningsvolymerna.
  • Resultat per aktie uppgick för perioden till -1,53 kronor (9,06).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 439 Mkr (331).
  • Utsikterna är något förändrade. Marknaden är fortfarande svag, men efterfrågeläget har förbättrats jämfört med årsskiftet. Förbättringstakten är dock alltjämt mycket osäker.

Höganäs den 17 juli 2009
Höganäs AB (publ)


Webbsänd telefonkonferens
Alrik Danielson, CEO, och Sven Lindskog, CFO, presenterar kvartalsrapporten vid en telefonkonferens den 17 juli 2009 kl 10.30.

Presskonferensen kommer att webbsändas på; www.hoganas.com / Investor Relations / Conference Call. Denna är öppen för journalister, analytiker och investerare. Deltagare är välkomna att ringa in på +44 20 7162 0125.
Presentationen kan laddas ned på bolagets hemsida: www.hoganas.com.


Notera
Informationen är sådan som Höganäs ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2009 kl. 09.00.

Ytterligare information;
För ytterligare information vänligen kontakta:
Alrik Danielson, VD och koncernchef, 042-33 80 00
Sven Lindskog, Finansdirektör, 042-33 80 00

Höganäs i korthet
Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens.
I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt vatten och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2008 en omsättning på 6 103 Mkr och är noterat på Nasdaq OMX Stockholms Mid Cap-lista.
För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com.