Höganäs AB

HÖGANÄS: DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:18 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41519


Utvecklingen i sammandrag

(För tabell se bifogad fil)

· Rörelseresultatet var 11% högre än föregående år och uppgick till 346 Mkr exklusive engångsposter och terminskontrakt (311 exklusive avyttrad enhet).
· Nedskrivningar om totalt 88 Mkr i kvartalet för anläggningar och goodwill i Brasilien, England, Kina och USA.
· Fortsatt svag världsmarknad för järnpulver främst orsakad av svag marknad i USA.
· Reviderad resultatprognos för 2005 (Se avsnitt: "Framtidsutsikter")
· Strategisk genomgång innebär fokusering på lönsam tillväxt. Måltal för koncernen reviderade (se avsnitt "Strategi").


KONCERNEN

NETTOOMSÄTTNING
Ackumulerat tredje kvartalet 2005
Nettoomsättningen hittills i år uppgick till 3 380 Mkr, vilket är en ökning med 16% exklusive SCM's kopparverksamhet. Valutaeffekterna hittills i år har endast haft en smärre negativ inverkan på omsättningen.

Volymerna, exklusive kopparverksamheten, var på samma nivå som motsvarande period föregående år.

Volymutvecklingen speglar en svagare utveckling av världsmarknaden jämfört med 2004. Till viss del har försäljningsvolymerna påverkats av att kunderna reducerat sina lagernivåer under 2005. Det på grund avatt man tidigarelade leveranser i slutet av 2004 för att delvis undvika ökade pristillägg under 2005.

Bilförsäljningen i USA, som varit svag, fick en temporär uppgång i och med det rabattprogram som pågick under juni - augusti. Detta har medfört att bilförsäljningen hittills i år varit högre än föregående år. Produktionen har däremot varit lägre än föregående år. Ökad försäljning av mindre och bränslesnålare bilar samt att amerikanska biltillverkare har tappat marknadsandelar har lett till att den amerikanska pulvermarknaden - som svarar för cirka 50% av världsvolymen - minskat under 2005. Även marknaden i västra Europa har fortsatt att utvecklas svagt. Tillväxten i Asien och Sydamerika har inte kunnat kompensera dessa nedgångar, vilket innebär att totalt sett har världsmarknaden för pulver minskat.

För Höganäs har volymen på den amerikanska marknaden trots detta varit god. Utvecklingen i västra Europa var fortsatt negativ. Volymerna i östra Europa och Sydamerika har varit fortsatt starka. I Asien har utvecklingen varit skiftande med god utveckling i Japan, Korea och Sydostasien.

Tredje kvartalet 2005
Omsättningen i tredje kvartalet ökade med 18% jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Ökningen beror främst på ökade priser orsakat av högre råvarupriser. Volymen var 2% lägre än föregående år. Valutaeffekten påverkade omsättningen positivt med 4%.

RESULTAT
Ackumulerat tredje kvartalet 2005
Rörelseresultatet hittills i år uppgick till 330 Mkr (446 Mkr exklusive SCM's kopparverksamhet). Rörelseresultatet uppgick till 346 Mkr, 11% högre än föregående år exklusive nedan nämnda engångsposter om totalt 118 Mkr, vinster från terminskontrakt och avyttrade enheter.

En av åtgärderna i den strategiska genomgången var att se över produktionsstrukturen. Som en följd av detta har tredje kvartalets resultat belastats med nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar och goodwill om totalt 88 Mkr. För Brasilien har goodwill skrivits ned, då ändrade förhållanden vid den äldre anläggningen beräknas leda till att den läggs ner inom ett par år. Den ändrade strategiska inriktningen medför att en av produktionslinjerna vid Pyronanläggningen i USA
skrivs ned. Vid anläggningarna i England och Kina har vissa maskiner skrivits ned, då dessa maskinlinjer ej kommer att användas. I Sverige har dessutom kostnaden för återställande av mark reserverats.

Under andra kvartalet påverkades resultatet negativt av kundförluster och omvärdering av ett enskilt parti råvara om totalt 30 Mkr. Viss del av kundförlusten återbetalades efter förhandling i tredje kvartalet. Nettoeffekten av dessa engångsposter uppgick därmed till 26 Mkr. Utöver detta har resultatet hittills i år påverkats negativt av obalans mellan råvarukostnader och pristillägg. Under tredje kvartalet har marknadspriserna för främst skrot stigit, medan nickel har sjunkit.

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick till 130 Mkr (145) och inkluderar bland annat resultat från terminskontrakt. Utfallet från terminskontrakt blev 102 Mkr (135).

Resultatet före skatt uppgick till 293 Mkr (420 Mkr exklusive den avyttrade kopparverksamheten). Utöver ett lägre rörelseresultat har resultatet före skatt påverkats negativt av ett sämre finansnetto främst orsakat av högre räntekostnader i samband med lån och terminssäkringar av USD.

Resultat efter skatt uppgick till 215 Mkr (333) eller 6,25 kr per aktie (9,70) Effektiv skattesats uppgick till 26,6% (28,4).

Tredje kvartalet 2005
Rörelseresultatet uppgick till 48 Mkr (137). Resultatet exklusive vinster från terminskontrakt och engångsposter uppgår till 108 Mkr (91), vilket motsvarar en marginal om 9,4% (9,3). Pristillägget har under tredje kvartalet kompenserat fullt ut för metallkostnadsökningarna.

Resultat före skatt uppgick till 34 Mkr (129). Det lägre resultatet beror på ovan nämnda sämre finansnetto samt lägre rörelseresultat.

AFFÄRSOMRÅDEN
Järnpulver
Nettoomsättningen för affärsområdet Järnpulver ökade med 15% till 2 468 Mkr. Omsättningsökningen beror till största del på ökade priser genom pristillägg. Volymerna för affärsområdet var i nivå med föregående år. Volymutvecklingen har varit starkast i östra Europa, Nordamerika, Sydamerika samt vissa länder i Asien.

Rörelseresultatet påverkades negativt i kvartalet av nedskrivningarna samt i tidigare kvartal av en del av de ovan nämnda kundförlusterna och omvärdering råmaterial. Resultatet från terminskontrakt ingår, som tidigare, i resultatet för Järnpulver-verksamheten. Ackumulerat hittills i år uppgick rörelseresultatet, exklusive engångsposter och terminskontrakt, till 224 Mkr (205) och marginalen till 9,1% (9,5). Resultatnivån är därmed oförändrad trots obalans mellan råvarukostnader och pristillägg.

Höglegerade Metallpulver
Nettoomsättningen för Höglegerade Metallpulver uppgick till 928 Mkr, en ökning med 16% jämfört med föregående år exklusive den tidigare avyttrade SCM's kopparverksamhet. Omsättningsökningen beror främst på priskompensationen för högre materialkostnader.

Volymen hittills i år minskade med 10% jämfört med föregående år exklusive den tidigare nämnda avyttrade verksamheten. Volymerna har ökat i Nordamerika, medan övriga marknader har minskat.

Rörelseresultatet hittills i år, exklusive engångsposter, uppgick till 122 Mkr att jämföras med ett resultat under motsvarande period i fjol om 106 Mkr exklusive SCM's kopparverksamhet. Viss del av den kundförlust som reserverades i andra kvartalet har återförts efter förhandling. Exklusive engångsposter uppgick marginalen till 13,1% (13,3 exklusive SCM's kopparverksamhet).

LÖNSAMHET
Avkastningen på sysselsatt kapital var 12,6% (17,9) och avkastningen på eget kapital uppgick till 13,9% (21,4). Avkastningen är beräknad på den senaste 12-månadersperioden.

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSA-FLÖDE
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 46,5%, att jämföras med 46,3% vid utgången av 2004. Eget kapital per aktie uppgick till 71 kr, att jämföras med 64 kr vid räkenskapsårets början.

Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 1 512 Mkr, en ökning med 176 Mkr sedan årsskiftet. Finansnettot blev -37 Mkr (-28). Det sämre finansnettot är till största delen orsakat av högre räntekostnader i samband med lån och terminssäkringar av USD.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 225 Mkr. Detta kan jämföras med 338 Mkr för motsvarande period föregående år och 400 Mkr för helår 2004. Sedan årsskiftet har rörelsekapitalet ökat med 93 Mkr främst beroende på högre varulager. Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 191 Mkr (191).

MEDARBETARE
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 1 549, vilket kan jämföras med 1 577 vid början av året. Minskningen härrör sig i huvudsak från det tidigare avyttrade dotterbolaget Höganäs Verkstads AB.

MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1 820 Mkr (1 609) varav 805 Mkr till koncernbolag. Resultatet efter finansiella poster blev 244 Mkr (317). Investeringar i materiella anläggningstillgångar gjordes med 98 Mkr (99). Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 39 Mkr, jämfört med 18 Mkr vid räkenskapsårets ingång.

Dotterbolaget Höganäs Verkstads AB avyttrades i april. Den externa omsättningen för 2004 uppgick till 11 Mkr och balansomslutningen uppgick till 20 Mkr. Reavinsten uppgick till drygt 0,5 Mkr.

EFFEKTER AV IFRS-TILLÄMPNING mm
För Höganäs är det reglerna i IAS 39, som behandlar redovisning av finansiella instrument, som har den största inverkan. Genom övergången till IFRS värderas kontinuerligt samtliga finansiella instrument till marknadspris. IAS 39 skall tillämpas fr o m 2005-01-01 och är undantagen från kravet på omräkning av jämförelseåret. Denna redovisning ökade det ingående egna kapitalet per 2005-01-01 med cirka 270 Mkr.

Resultaträkningen per september 2004 har påverkats positivt med 11 Mkr, vilket i huvudsak utgörs av återlagda goodwillavskrivningar.

Utsläppsrätterna för koldioxid har redovisats som en immateriell tillgång och värderats till anskaffningsvärde baserat på första officiella notering. Periodens utnyttjade utsläppsrätter har redovisats som statliga bidrag baserat på samma värdering. Periodens kostnad ingår i kostnad sålda varor, medan tillhörande intäkt visas bland övriga rörelseintäkter, varför detta ej haft någon påverkan på rörelseresultatet. EU har ännu inte beslutat hur utsläppsrätterna ska värderas. Det verkliga värdet på den immateriella tillgången är på balansdagen cirka 22 Mkr högre än det bokförda efter att hänsyn har tagits till redan utnyttjade utsläppsrätter.

OPTIONSPROGRAMMET
Under 2000 infördes ett optionsprogram med sista inlösendag 2005-05-31. Under året har 580 600 optioner lösts in mot aktier. Som en följd av detta har det egna kapitalet ökat med 107 Mkr.

STRATEGI
Höganäs har under hösten arbetat med en revidering av koncernens strategi. Höganäs bygger vidare på de styrkor som företaget har; innovationskraft, kostnadseffektivitet och företagets globala närvaro vad gäller såväl sälj- som produktionsnätverk. Höganäs kommer att fördjupa arbetet med inriktning mot lönsam tillväxt. Koncernen kommer främst att fokusera på utvecklingsarbete i närmare samarbete med slutkund, försörjningsstrategi som bygger på inköp såväl som egen tillverkning, prisstrategier och att sänka rörelsekapitalnivån. De nedskrivningar som har belastat kvartalet är en effekt av den pågående översynen av produktionsstrukturen. Mot bakgrund av den förändrade marknadsbilden har måltalen ändrats och följande nyckeltal gäller för koncernen: rörelseresultat om 15% (tidigare minst 15% exklusive terminer/optioner), avkastning på sysselsatt kapital om 20% (tidigare minst 20%). Marknadens tillväxt bedöms framöver uppgå till cirka 5% per år över en konjunkturcykel. Metallpulvermarknaden
har under 2000-talet mognat, vilket ställer högre krav på innovation, samtidigt som tillväxten förskjutits mot Asien. För att kunna bibehålla och eller förbättra lönsamheten har därför tillväxtmålet justerats till 6-8% per år (tidigare minst 10%) över en konjunkturcykel.

FRAMTIDSUTSIKTER
Den globala försäljningstrenden mot mindre och bränslesnålare bilar samt att amerikanska biltillverkare, som har stort pulverinnehåll, tappat marknadsandelar i USA, har lett till lägre volymer under 2005 jämfört med 2004. Tillväxten i Asien och Sydamerika har inte kunnat kompensera volymnedgången i USA och Europa. För Nordamerika förväntas, som tidigare, en fortsatt positiv marknadsandelsutveckling - men på en svagare marknad. Sammantaget gör detta att Höganäs beräknas ha en volym som ligger i nivå med föregående år exklusive den avyttrade SCM's kopparverksamhet.

Höganäs resultat för 2005 är svårbedömt beroende på utvecklingen av metallpriserna samt osäkerheten i bilindustrin. Den tidigare lämnade prognosen för 2005, att resultatet före skatt exklusive den avyttrade SCM-kopparverksamheten förväntas bli i nivå med föregående år, ändras till att resultatet före skatt exklusive den avyttrade SCM's kopparverksamhet blir sämre än föregående år. Detta främst beroende på de nedskrivningar, som påverkat tredje kvartalets resultat.

Höganäs den 17 oktober 2005

Alrik Danielson
VD och koncernchef

______________________________________

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards - IFRS, IAS 34. Omräkning har skett av såväl föregående års siffror som nyckeltal, diagram och tabeller.

Kvartalsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. ________________________________________

EKONOMISK INFORMATION
Höganäs avser att under 2005 publicera följande ekonomiska information:

¨ Bokslutskommuniké för 2005 den 14 februari 2006

Höganäs AB (publ), SE-263 83 Höganäs, Sweden
tel +46 42 33 80 00 fax +46 42 33 83 60
www.hoganas.com


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Höganäs utvecklar, tillverkar och marknadsför järn- och metallpulver. Pulvret används i komponent- tillverkning, svetselektrodtillverkning, kemi och metallurgiapplikationer och termisk ytbeläggning.