Näringsdepartementet

Högre mål för förnybar energi

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 15:36 CESTRegeringen uppdrar åt Energimyndigheten att analysera och utforma hur en höjning av målet för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatsystemet i nivå med 25 TWh till år 2020 jämfört med läget år 2002 ska genomföras.

Regeringen framförde redan hösten 2006 att elcertifikatsystemet kontinuerligt bör följas upp och förbättras. I propositionen "En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi" presenterade regeringen förslag på en rad nya energipolitiska mål till år 2020 varav ett är att andelen förnybar energi år 2020 bör vara minst 50 procent av den totala energianvändningen.

Regeringen presenterade även en handlingsplan för förnybar energi. En central del i handlingsplanen är att främja utbyggnaden av förnybar elproduktion. Den långsiktiga inriktningen för perioden efter 2020 är en fortsatt successiv ökning av den förnybara elproduktionen.

Energimyndigheten ska i uppdraget analysera vilka effekter en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet kan komma att få för de elkunder som omfattas av elcertifikatsystemet fram till år 2020 och därefter. De olika kraftslagens potentialer och marginalkostnader ska särskilt redovisas och utgör grunden för denna analys.

För att skydda konsumenterna från höga elcertifikatkostnader bör införandet av ett fast tak för kvotpliktavgiften övervägas. På motsvarande sätt bör Energimyndigheten överväga om det finns skäl att på nytt införa ett sätt att garantera investerare intäkter i det fall elcertifikatpriset kraftigt skulle sjunka.

Energimyndigheten ska i samband med översynen av elcertifikatsystemet ge förslag på ändringar i det samlade regelverket kring elcertifikatsystemet som leder till bättre överskådlighet och minskad administrativ kostnad för företag och andra berörda aktörer.


Kontakt:
Frank Nilsson
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 24 33
070-690 24 33

Pernilla Winnhed
Ämnesråd
08-405 27 07