COPENHAGEN MALMÖ PORT (CMP)

Högre omsättning och vinst för CMP

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 11:48 CET

De 500 anställda vid det dansk-svenska hamnbolaget Copenhagen Malmö Port (CMP) hanterade drygt tio procent mer gods än året innan under 2006. Det innebär att resultatet förbättrades med 16 procent från 80 till 93 miljoner och att omsättningen ökade till 649 miljoner kronor.

Den ökade omsättningen återspeglar ett bra år för hamn- och stuveribranschen. Antalet hanterade nya bilar ökade med nästan 30 procent till 440 000. Färjetrafiken mellan Sverige och Tyskland steg med 15 procent. En ökad import av konsumtionsartiklar innebar en tillväxt med 13 procent hanterade containers (175 000 teus).
Godsomsättningen steg totalt med 1,4 miljoner ton eller med tio procent till totalt 16,6 miljoner ton.
2006 blev också ännu ett bra år för kryssningstrafiken. Antalet passagerare ökade med sju procent till totalt 458 000. Det innebär att var fjärde turist i Köpenhamn kommer från ett kryssningsfartyg.

Nytt bra år
CMP förväntar sig att även 2007 blir ett bra år för bolaget. Under året sätts fyra nya färjor in på trafiken mellan Malmö och Travemünde, vilket ger en markant ökning av kapaciteten.
295 kryssningsfartyg har anmälts att anlöpa CMP:s kajer under året. Det motsvarar i runda tal 480 000 passagerare. Antalet hanterade containers förväntas också öka med 10 % liksom bilimporten där man räknar med att hantera en halv miljon nya bilar.

Många nysatsningar
Under 2007 fortsätter CMP investeringssatsningarna, särskilt inom affärsområdena bulk och bilar. I samarbete med Sjöfartsverket breddas inseglingsrännan till Oljehamnen i Malmö. Detta görs dels för att öka säkerheten och dels för att kunna ta emot större tankfartyg. Samtidigt flyttas lagringen av bitumen från Frihamnsområdet i Malmö till Oljehamnen och den frigjorda yta som flytten resulterar i utnyttjas istället för den expanderande bilverksamheten. Samtidigt fylls den inre delen av hamnbassängen i Malmö Frihamn ut för att skapa ytterligare plats för nya bilar.
I Köpenhamn byggs en ny oljepir på Prövestenen för att öka kapaciteten för i första hand den ökande transitlagringen av ryska oljeprodukter. Vidare närmar sig utfyllnaden av Prövestenens torrbulkområde inklusive nya kajer sitt fullbordande

Tillsammans med Köpenhavn Havn A/S projekterar CMP att bygga nya kajer för kryssningsfartyg i Köpenhamn för att möta den ökade efterfrågan från kryssningsindustrin. I samarbete med Malmö Stad planeras för en ny färje- och containerterminal i Norra Hamnen samt en i området centralt belägen kombiterminal och därtill intilliggande logistikpark.

Härigenom tillskapas optimala förutsättningar för omlastning mellan fartyg, tåg och lastbil. De nya anläggningarna i Norra Hamnen kommer att utgöra grunden för den logistikpark som planeras och som kommer att kunna ge många nya arbetstillfällen.

- Vi är nöjda med resultatet för 2006 som är vårt bästa hittills. Men det investeringsprogram som vi har på gång kräver också en stark ekonomi, säger Lars Karlsson, vd för CMP.

- Det viktigaste med de nya terminalerna och investeringarna är de affärsmöjligheter som därmed skapas. Vi ska använda terminalerna till att utveckla vår position som den centrala hamnen i Öresundsregionen. Men också till att utnyttja vår internationella potential, säger Lars Karlsson, och hänvisar till att CMP redan i dag fungerar som distributionscentrum för bilimporten i Östersjöregionen och har en stark position även när det gäller kryssningsfartyg och oljeimport.

För ytterligare information:

Lars Karlsson, vd CMP. Tel.: (Danmark) +45 3546 1111 eller (Sverige) +46 (0) 40 680 4111


Utveckling av CMP:s omsättning och resultat 2002-2006
http://www.cmport.se/80256A3F00311D95/(AllDocsByDocId)/CEE92B50BA38D65CC125727A004129CF?OpenDocument