Högskolan på Gotland

Högskolan på Gotland satsar på tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 14:46 CET

Rektor Jörgen Tholin har beviljat medel till fyra tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Sammanlagt fördelas 7,5 miljoner kr ur forskningsanslaget för 2011.

I utlysningen efterfrågades större projekt som utmärks av utvecklingspotential och nytänkande i tvär- och/eller mångvetenskapliga miljöer. Fyra projekt valdes ut som anses kunna bli en grund för att bygga konkurrenskraftiga forskningsmiljöer.

”Högskolans ambition är att bygga upp ett par starka, unika och

tvärvetenskapliga forskningsmiljöer som ligger i framkanten av

forskningsfronten, nationellt och internationellt. Detta är ett mycket

viktigt steg i denna utveckling”, säger Jörgen Tholin.

De fyra projekten är:

Hållbar förvaltning av kulturarv tilldelas 3 100 000 kr. Projektet leds av Tor Broström, professor i kulturvård.

Kort beskrivning: Projektet Hållbar förvaltning av kulturarv ska på olika sätt bidra med kunskap för ett långsiktigt bevarande av vårt materiella kulturarv; föremål, byggnader och landskap. Det handlar dels om grundläggande forskning om de hot och risker som kulturarvet står inför, dels om hur man omsätter den kunskapen i handling. Hållbar förvaltning handlar om att förena bevarandemålen med ekonomiska förutsättningar och krav på resurshushållning. Forskningen behöver visa hur förvaltningen kan ske mer effektivt, utan att viktiga värden förstörs. Det kan handla om  utveckling och anpassning av ny teknik,  och nya material, men även en fördjupad förståelse för gamla material och metoder.

Klimat – Energi

Forskningen  behandlar de byggnadsfysikaliska aspekterna av klimatstyrning och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Material

Forskningen behandlar metoder för skadebedömningar i fält och förebyggande insatser med inriktning mot  bemålade träföremål samt kalkputs.

Beslut – Policy – Juridik

Forskningen handlar om hur kunskap, huvudsakligen inom naturvetenskap och teknik, och värderingar omsätts till handling i beslut, policies och lagar.

Satsning – forskargrupp inom vindkraft beviljas 2 400 000 kr. Projektledare är Stefan Ivanell, lektor i energiteknik.

Kort beskrivning: En ny satsning på att bygga upp en ämnesövergripande

forskarmiljö i ämnet vindkraft. Fokus ligger på utbyggnad av befintlig

forskning inom strömningsmekanik men också en breddning mot planerings och

acceptansfrågor. Något som också ligger i nivå med utbildningssatsningar.

Forskningen inom strömningsmekanik, som omfattar ett flertal delprojekt,

syftar till bättre förståelse av hur vindfält ser ut bakom vindturbiner.

Fokus ligger på att kartlägga flödesinteraktion mellan många vindturbiner i

stora vindkraftsparker. Målet är att optimera produktionen och minimera

laster i stora vindkraftsparker, ett område där befintlig forskning inom

gruppen ligger långt framme i ett internationellt perspektiv.

Medeltidens form- och tankevärld beviljas 1 500 000 kr. Projektledare är Hedda Gunneng, prefekt för Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.

Kort beskrivning: Visuella medier som skildrar icke-existerande världar hämtar i hög grad sitt stoff och sin utformning från vikingatiden och medeltiden. Projektet syftar till att studera och analysera medeltida komponenters betydelse i dataspel.  Det är mottagarens upplevelser av dataspelen som skall stå i fokus. Fyra forskare med kompetens inom konstvetenskap (Henrik Widmark), historia (Erika Sandström), folkloristik (Ulf Palmenfelt) och latinistik (Hedda Gunneng) skall kartlägga de medeltida komponenter som kan studeras inom ramarna för deras respektive ämnen.

Från väderkvarnar till vindmarknad tilldelas 500 000 kronor. Projektet leds av Ulf Palmenfelt som är professor i etnologi.

Kort beskrivning: Projektet skall analysera retoriken kring uppbyggnaden av vindkraft på Gotland. Inläggen i debatten kan ses som bidrag till en gemensam kollektiv berättelse om människans plats i naturen. Påfallande har varit hur debattörerna gärna använder de arketypiska berättelsernas stereotypa rollfigurer: hjältar, skurkar och offer. I projektet ingår också företagsekonomer och kvalitetstekniker som bidrar med sina kunskaper om förnyelseprocesser och skapande av ekonomiska marknader.