Högskolan Dalarna

Högskolan skapar en teknikutbildning för framtiden

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:39 CEST

En helt ny utbildning, Industriledarhögskolan/School of Industrial leadership, ersätter från hösten 2006 åtta av de nuvarande teknikutbildningarna vid Högskolan Dalarna. Cirka en tredjedel av utbildningen blir arbetsplatsförlagd. Satsningen görs i direkt samverkan med regionens näringsliv och fokuserar på produktionsteknik, underhållsteknik samt grafisk teknologi och design.

Rekryteringen till högskoleingenjörsutbildningarna har de senaste åren minskat drastiskt i hela landet. För Högskolan Dalarnas del är minskningen nära 80 procent de senaste tio åren. Det har medfört sämre ekonomi. De två mest berörda institutionerna, MNT (Matematik, naturvetenskap och teknik) och KMD (Kultur, media och data), har de senaste tre åren gått med 25 miljoner kronor om året i förlust.

Samtidigt har Dalarnas basindustrier och många tillverkningsföretag stora rekryteringsbehov framöver. Länsarbetsnämnden uppskattar att bara inom regionens processindustri kommer det att behövas 100–200 ersättningsrekryteringar per år. I allt större utsträckning efterfrågas högskoleutbildad personal.

Utifrån den bakgrunden har Högskolan Dalarnas styrelse satt igång ett arbete för att förnya teknikutbildningarna. Utifrån arbetsgruppens resultat kommer nu rektor Agneta Stark att för styrelsen lägga fram ett åtgärdsförslag med följande innehåll:

• En enhet, Industriledarhögskolan/School of Industrial Leadership, etableras hösten 2006. En ny teknikutbildning utvecklas tillsammans med det regionala näringslivet och inriktas mot tre kompetensområden: produktionsteknik, underhållsteknik samt grafisk teknik och design. Utgångsmöjligheterna representerar alla nivåer från Högskoleexamen (80p), Kandidat och Högskoleingenjörsexamen (120p) till Magister (160p) och forskarinriktad Masterexamen (200p). Undervisningen blir flexibel, målstyrd och individanpassad. Cirka en tredjedel av utbildningen blir arbetsplatsförlagd med praktik, projektarbeten och examensarbete. Varje student får ett fadderföretag.
• Rekryteringen breddas till att omfatta inte bara ungdomar från gymnasieskolan, utan också arbetssökande och yrkesarbetande i behov av fortbildning.
• Näringslivsanknytningen stärks genom partnerskapsavtal med de större basindustrierna och Teknikföretagen. Diskussioner har inletts med bl a Stora Enso och SSAB.
• Åtta av de nuvarande teknikutbildningarna stoppar sin antagning hösten 2006. Alla pågående utbildningar fullföljs eller övergår i den nya Industriledarhögskolan. Den befintliga Civilingenjörsutbildningen inom materialdesign påverkas inte.
• Ett antal ämnen inom KMD och MNT avvecklas eller flyttas till andra institutioner. Grunden i den nya Industriledarhögskolan blir ämnesområdena
o Materialteknik
o Maskinteknik
o Grafisk design
o Reglerteknik
• Organisatoriskt bildar Industriledarhögskolan en ny enhet under våren 2006, samtidigt som de nuvarande institutionerna KMD och MNT avvecklas.
• De föreslagna förändringarna kommer att resultera i en övertalighet av ca 40-50 personer. Tillsammans med Trygghetsstiftelsen och Previa ska insatser göras för att hitta så bra lösningar som möjligt för övertalig personal.

- För vår långsiktiga komptensförsörjning är en lokal högskola helt avgörande. Vår industri är idag mer avancerad än ett kärnkraftverk. Vi kan inte längre plocka arbetskraft från gatan, utan det är högskoleutbildning som krävs. Det är också viktigt med vidareutbildning av vår nuvarande personal. Speciellt glädjande är högskolans satsning på industriunderhåll, det är ett område inom industrisektorn som varit sorgligt försummat, säger Lars-Ove Staff, vd på Stora Enso Kvarnsveden, en av de industrier som Högskolan Dalarna samverkar med. Staff sitter också med i Högskolan Dalarnas styrelse.

Rektor Agneta Stark säger att ”Högskolan Dalarna ska vara ett starkt lärosäte med utbildning och forskning av hög klass. Med den nya satsningen på teknikutbildning får studenterna goda förutsättningar att redan under studietiden få egna erfarenheter av arbetslivets möjligheter och krav. Näringslivet lär känna våra studenter och lärare ännu bättre, och jag räknar med att samarbetet kommer att leda till gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi kommer att rekrytera studenter både från regionen och från andra delar av Sverige, och jag arbetar intensivt för att Borlänge ska fortsätta att utvecklas som en livlig och attraktiv utbildningsort särskilt inom teknik.”

Frågor besvaras av:
Rektor Agneta Stark, tel. 023-77 80 43, 070 - 552 80 43, agneta.stark@du.se
Vd Lars-Ove Staff, tel. 0243-65001, 070-5565001, lars-ove.staff@storaenso.com

Material:
Powerpoint från informationsmöte
http://www.du.se/upload/8368/oh_industriledarskolan.ppt