Utbildningsdepartementet

Högskoleverket ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för utökat studieår

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 10:35 CEST

Regeringen har beslutat att ge Högskoleverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för ett utökat studieår i syfte att dels möjliggöra studier med kortare studietid, dels effektivisera användningen av universitetens och högskolornas resurser. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2005.

Sedan högskolereformen 1993 bestämmer universiteten och högskolorna själva hur utbildningen skall organiseras under ett kalenderår. De flesta lärosätena väljer dock fortfarande att dela in utbildningen i två terminer om vardera 20 veckor med eventuell möjlighet till sommarkurser.

Syftet med uppdraget till Högskoleverket är att ta reda på vilka praktiska åtgärder som behövs för att universitet och högskolor skall kunna erbjuda studier inom ramen för såväl ett normalt som utökat studieår.

- Vi vill ge de studenter som så vill möjlighet att genomföra sin utbildning på kortare tid. Ett större utbud av kurser och utbildningar på sommaren kan leda till såväl en effektivisering som breddning, profilering och ökad internationalisering av svensk högre utbildning, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.

- Högskoleverkets rapport skall lägga grunden för försöksverksamhet med utökat studieår vid ett antal lärosäten, säger Thomas Östros.

Uppdraget innebär att Högskoleverket skall kartlägga och analysera konsekvenserna av ett utökat studieår beträffande bland annat antagning, studiestöd, resurser, lokaler, lärare och övrig personal, studenter, forskning, utbildningskvalitet, samspel med det övriga samhället samt Ladok, det vill säga det nationella systemet för dokumentation av studenternas närvaro och resultat i högskoleutbildning.

Högskoleverket skall också belysa och bedöma konsekvenserna av ett utökat studieår vid ett eventuellt införande av ett system med ECTS-poäng, samt vad det innebär för jämförbarheten med andra länders studieår och terminssystem och hur studentutbytet kommer att påverkas.

Med utgångspunkt i de genomförda analyserna skall Högskolverket föreslå olika alternativa sätt att organisera ett utökat studieår och dessutom ta ställning till hur försöksverksamhet skall bedrivas. Högskoleverket skall också om så behövs lämna förslag till författningsändringar.


Kontakt
Erik Svanfeldt
Vik. pressekreterare
08-405 17 91
0708-88 15 67

Frédérique Lémery
Dep.sekr.
08-405 17 97