Statistiska centralbyrån, SCB

Högst genomsnittlig löneökning för tjänstemän inom den privata sektorn

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 09:36 CEST

Konjunkturstatistik, jämförelse av löneutvecklingen inom privat och offentlig sektor, juli:

Genomsnittet för de tretton senaste månadernas hittills uppmätta förändringar av lönerna för privat sektor var 2,6 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän. För den statliga sektorn var motsvarande genomsnitt 1,8 procent, för den primärkommunala sektorn 2,7 procent och för landstingssektorn 2,9 procent.

faktaruta

Genomsnittet ovan beräknas genom att addera den för varje månad, från och med juli 2004 till och med juli 2005, beräknade löneförändringen från motsvarande månad föregående år (se nedanstående tabell) och sedan dividera med tretton. Detta ger ett glidande medelvärde för varje publiceringsmånad. Skillnaden jämfört med det pressmeddelande som publicerades den 30 september är att löneförändringarna där enbart gällde juli 2005 jämfört med juli 2004 d.v.s. den allra senast uppmätta löneförändringen.

* Den låga löneökningstakten under april - juli för kommuner och landsting, med revisionstidpunkt 1 april 2005, förklaras av att de nya lönerna i de flesta kommuner och landsting ännu inte hade betalats ut i juli.

Löneförändring avseende genomsnittlig tim- och månadslön för privat och offentlig sektor, utveckling fr.o.m. juli 2004 t.o.m. juli 2005

Sektor
Löneförändring i procent[1]
Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____147174.asp

1) Juli 2004 är definitiv. Fr.o.m. augusti 2004 är förändringstalen preliminära men successivt justerade för retroaktiva löner. Vid jämförelse mellan olika sektorer bör hänsyn tas till att lönerevision sker vid skilda tidpunkter.
Publikation

En mer fullständig redovisning av juli 2005 publiceras i det statistiska meddelandet AM47SM0510 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 4 november 2005 klockan 09.30.

Statistikansvaring myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08-545 292 40/45
E-post christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för Löne- och Arbetskostnadsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 76

Förfrågningar
Mikael Molén
Tfn 019- 17 68 92
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Daniel Svensson
Tfn 019-17 64 04
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.