Statistiska centralbyrån, SCB

Högst löneökning i landstingssektorn

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 10:06 CET

Genomsnittet för de tretton senaste månadernas förändringar av lönerna var för privat sektor 3,0 procent för arbetare och 3,3 procent för tjänstemän. Motsvarande genomsnitt var för den statliga sektorn 3,3 procent, för den kommunala sektorn 3,1 procent och för landstingssektorn 3,7 procent.

Faktaruta

Genomsnittet ovan beräknas genom att addera den för varje månad från och med september 2002 till och med september 2003 beräknade löneförändringen från motsvarande månad föregående år, se nedanstående tabell, och sedan dividera med tretton. Detta ger ett glidande medelvärde för varje publiceringsmånad. Skillnaden jämfört med den pressinformation som kom ut den 1 december är att löneförändringarna där enbart gällde september 2003 jämfört med september 2002 det vill säga den allra senast uppmätta löneförändringen.

För tabell, se http://www.scb.se/templates/pressinfo____65885.asp

Publikation
En mer fullständig redovisning av september 2003 publiceras i det statistiska meddelandet AM47SM0312, som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats.

Sveriges Statistiska Databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 5 december 2003 klockan 10.00.

Statistikansvaring myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Éuren
Tfn 08-545 292 40/45
Epost christina.euren@mi.se

Producent
SCB, Programmet för Konjunkturlönestatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 76

Förfrågningar
Lena Larsson
Tfn 019-17 60 19
Epost lena.larsson2@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.