Statistiska centralbyrån, SCB

Högst löneökning i landstingssektorn

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2003 10:00 CET

Genomsnittet för de tretton senaste månadernas förändringar av lönerna var för privat sektor 3,1 procent för arbetare och 3,2 procent för tjänstemän. Motsvarande genomsnitt var för den statliga sektorn 3,4 procent, för den kommunala sektorn 3,0 procent och för landstingssektorn 3,6 procent.

För faktaruta se http://www.scb.se/templates/PressInfoStart____2048.asp

Genomsnittet ovan beräknas genom att addera den för varje månad från och med oktober 2002 till och med oktober 2003 beräknade löneförändringen från motsvarande månad föregående år, se nedanstående tabell, och sedan dividera med tretton. Detta ger ett glidande medelvärde för varje publiceringsmånad. Skillnaden jämfört med den pressinformation som kom ut den 30 december är att löneförändringarna där enbart gällde oktober 2003 jämfört med oktober 2002 det vill säga den allra senast uppmätta löneförändringen.

Löneförändring avseende genomsnittlig tim- och månadslön för privat och offentlig sektor, utveckling fr.o.m. oktober 2002 t.o.m. oktober 2003

Sektor
Löneförändring i procent[1]


2002 2003

okt nov dec jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt Genomsnitt
Privat arbetare 2,8 3,3 3,2 3,1 2,5 2,3 3,3 2,8 3,3 3,2 3,4 3,0 3,5 3,1
Privat tjänstemän 4,2 3,9 3,9 3,5 3,4 3,1 3,0 3,1 2,9 2,9 2,7 2,6 2,7 3,2
Statlig sektor 3,9 3,9 4,1 4,5 4,4 4,1 1,6 1,7 1,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,4
Kommunerna 4,0 3,8 3,9 3,8 3,9 3,8 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 2,4 3,0
Landstingen 4,8 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2 2,9 2,9 2,8 2,7 3,1 3,0 2,9 3,6
1) Oktober 2002 är definitiv. Fr.o.m. november 2002 är förändringstalen preliminära men successivt justerade för retroaktiva löner. Vid jämförelse av olika sektorer bör hänsyn tas till att lönerevision sker vid skilda tidpunkter.
Publikation


En mer fullständig redovisning av oktober 2003 publiceras i det statistiska meddelandet AM47SM0401 som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats.


Sveriges Statistiska Databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 5 februari 2004 klockan 10.00.