Statistiska centralbyrån, SCB

Högst löneökning i landstingssektorn

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 10:09 CEST

Genomsnittet för de tretton senaste månadernas förändringar av lönerna var för privat sektor 3,1 procent för arbetare och 2,9 procent för tjänstemän. För den statliga sektorn var motsvarande genomsnitt 3,9 procent, för den kommunala sektorn 3,5 procent och för landstingssektorn 4,1 procent.

Genomsnittet ovan beräknas genom att addera den för varje månad, från och med februari 2003 till och med februari 2004, beräknade löneförändringen från motsvarande månad föregående år (se nedanstående tabell) och sedan dividera med tretton. Detta ger ett glidande medelvärde för varje publiceringsmånad. Skillnaden jämfört med den pressinformation som kom ut den 29 april är att löneförändringarna där enbart gällde februari 2004 jämfört med februari 2003 det vill säga den allra senast uppmätta löneförändringen.

Löneförändring avseende genomsnittlig tim- och månadslön för privat och offentlig sektor, utveckling fr.o.m. februari 2003 t.o.m. februari 2004

Sektor
Löneförändring i procent[1]


2003
2004

feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec jan feb Genomsnitt
Privat arbetare 2,5 2,3 3,3 2,9 3,4 3,2 3,4 3,1 3,6 3,6 3,0 3,4 3,0 3,1
Privat tjänstemän 3,3 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7 2,6 2,8 2,8 2,8 3,2 2,8 2,9
Statlig sektor 4,6 4,3 1,8 1,9 1,9 4,6 4,5 4,5 4,8 4,8 4,6 4,0 4,2 3,9
Kommunerna 3,9 3,8 2,6 2,6 2,4 3,2 3,4 3,4 3,7 3,9 4,0 4,0 4,2 3,5
Landstingen 4,3 4,3 3,6 3,5 3,4 3,7 4,2 4,1 4,3 4,4 4,4 4,9 4,7 4,1
1) Februari 2003 är definitiv. Fr.o.m. mars 2003 är förändringstalen preliminära men successivt justerade för retroaktiva löner. Vid jämförelse mellan olika sektorer bör hänsyn tas till att lönerevision sker vid skilda tidpunkter.
Publikation


En mer fullständig redovisning av februari 2004 publiceras i det statistiska meddelandet AM47SM0405 som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats.


Sveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 4 juni 2004 klockan 10.00.Statistikansvaring myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08-545 292 40/45
Epost christina.euren@mi.se
Producent
SCB, Enheten för Lönestatistik
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 76

Förfrågningar
Håkan Swan
Tfn 019-17 68 04
Epost hakan.swan@scb.se