Statistiska centralbyrån, SCB

Högst löneökningar inom landstingskommunal sektor 2003

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 10:16 CEST

Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna i landstingskommunal sektor med 4,4 procent. Lönerna inom primärkommunal och statlig verksamhet steg med 3,8 respektive 3,6 procent. Tjänstemän i den privata sektorn fick de lägsta löneökningarna, 3,0 procent. För arbetare i privat sektor ökade lönerna med 3,6 procent.

Genomsnittlig månadslön 2003 efter sektor och kön samt procentuell förändring sedan 2002

Primärkommunal sektor
Landstingskommunal sektor
Statlig sektor
Privat sektor, tjänstemän
Privat sektor, arbetare

Kvinnor 19 300 3,9 22 300 4,6 22 700 4,1 23 200 3,6 107,30 3,6
Män 21 300 3,4 31 400 4,0 26 800 3,4 30 100 2,7 121,60 3,6
Totalt 19 700 3,8 24 100 4,4 24 800 3,6 27 100 3,0 118,10 3,6
% Kv lön 2003 91 71 85 77 88,00
% Kv lön 2002 90 71 84 76 88,00

Den lön som redovisas i denna pressinformation består av fast och rörlig lön (t.ex. provision och ackordslön), rörliga lönetillägg, OB/skifttillägg, helglön samt naturaförmåner. För alla utom för arbetare inom privat sektor är lönerna uppräknade till heltidslön. Lön för arbetare redovisas per arbetad timme. Resultaten för privat sektor grundar sig på en urvalsundersökning medan offentlig sektor totalundersöks. Uppgifterna är avrundade.


Svag tendens till krympande löneskillnader mellan kvinnor och män

Inom alla sektorer förutom arbetare i privat sektor har den procentuella löneökningstakten varit högre för kvinnor än för män, men i kronor räknat har löneökningarna blivit ungefär lika stora för kvinnor och män i de olika sektorerna. Inom primärkommunal och statlig sektor samt för tjänstemän i privat sektor steg kvinnors lön i procent av männens lön något.

Inom alla sektorer är den genomsnittliga lönen lägre för kvinnor än för män. Den största skillnaden finns inom landstingskommunal sektor där kvinnors snittlön är 71 procent av männens. Den minsta skillnaden 91 procent, finns i primärkommunal sektor. Hänsyn har inte tagits till skillnader mellan könen i yrkesstruktur, åldersfördelning, utbildningsnivå etc. Löneskillnaderna mellan könen kan till betydande del förklaras av att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar inom olika yrken med olika lönenivåer. Bland anställda i landstingskommunal sektor arbetar en stor andel av kvinnorna i lågavlönade vårdyrken medan männen i större utsträckning än kvinnorna arbetar i högavlönade yrken som t.ex. läkare. Bland tjänstemän i privat sektor arbetar en större andel av männen i välbetalda yrkesgrupper som t. ex. chefer, civilingenjörer och dataspecialister.

Lön efter yrkesgrupp, sektor och kön

I tablåerna nedan redovisas löner och antal anställda i de fem största yrkesgrupperna i respektive sektor. Lön för arbetare redovisas per arbetad timme, för övriga redovisas en genomsnittlig månadslön för heltid.

I de flesta yrkesgrupper tjänar män mer än kvinnor men i de fem största yrkesgrupper i primärkommunal sektor tjänar kvinnor något mer än män. Alla de grupperna är kvinnodominerade med omkring 90 procent kvinnor förutom Grundskollärare där en fjärdedel är män.

Av tablåerna syns tydligt att yrkesfördelningen skiljer sig åt betydligt mellan kvinnor och män. De flesta yrkesgrupper är antingen kvinno- eller mansdominerade. Undantag bland de redovisade grupperna är Administratörer i offentlig förvaltning i statlig sektor och Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän i privat sektor där könsfördelningen är jämn.

Genomsnittlig timlön för de fem största yrkesgrupperna i privat sektor, arbetare samt genomsnittlig månadslön för de fem största yrkesgrupperna i privat sektor, tjänstemän 2003

Yrkesgrupp
Kvinnor Män Totalt
% Kv lön Andel kvinnor
Lön Lön Lön Antal
Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 107,20 112,20 109,00 144 700 96 69
Fordonsförare 108,40 115,00 114,60 83 300 94 6
Byggnads- och anläggningsarbetare m.fl. 98,60 132,20 131,80 65 100 75 1
Byggnadshantverkare m.fl. 104,80 125,10 124,30 62 300 84 5
Köks- och restaurangbiträden 98,40 103,50 100,20 51 300 95 67

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 23 200 29 200 27 000 136 100 79 37
Ingenjörer och tekniker 24 300 26 800 26 500 97 200 91 13
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 29 500 37 200 33 400 70 200 79 49
Dataspecialister 31 500 34 100 33 500 61 500 92 23
Övrig kontorspersonal 19 300 21 200 19 700 55 300 91 76

Genomsnittlig månadslön för de fem största yrkesgrupperna i statlig sektor 2003

Yrkesgrupp
Kvinnor Män Totalt
% Kv lön Andel kvinnor
Lön Lön Lön Antal
Universitets- och högskollärare 25 900 30 000 28 300 30 200 86 42
Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 21 000 24 400 21 700 16 400 86 77
Poliser 25 300 26 600 26 300 15 300 95 19
Administratörer i offentlig förvaltning 27 000 30 300 28 600 15 300 89 53
Tull- taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 19 600 23 500 20 500 14 800 84 77

Genomsnittlig månadslön för de fem största yrkesgrupperna i landstingskommunal sektor 2003

Yrkesgrupp
Kvinnor Män Totalt
% Kv lön Andel kvinnor
Lön Lön Lön Antal
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 18 800 19 700 18 900 37 500 96 91
Övriga sjuksköterskor 22 700 23 300 22 700 26 800 97 90
Läkare 44 300 50 800 48 100 21 900 87 41
Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 17 600 21 200 17 700 14 100 83 99
Skötare och vårdare 19 100 19 400 19 300 10 800 98 58

Genomsnittlig månadslön för de fem största yrkesgrupperna i primärkommunal sektor 2003

Yrkesgrupp
Kvinnor Män Totalt
% Kv lön Andel kvinnor
Lön Lön Lön Antal
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 17 700 17 600 17 700 117 500 101 88
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 18 800 18 700 18 800 84 800 100 94
Grundskollärare 22 000 21 900 22 000 78 500 100 75
Barnskötare m.fl. 16 000 15 500 16 000 73 500 103 90
Förskollärare och fritidspedagoger 19 300 18 800 19 300 62 500 103 92

Mer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats
Statistikansvaring myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36

Förfrågningar
Christina Eurén
Tfn 08-545 292 45
Epost christina.euren@mi.se
Producent

Förfrågningar
Andreas Blomquist
Tfn 019-17 65 09
Epost andreas.blomquist@scb.se
Sofia Nilsson
Tfn 019-17 65 86
Epost sofia.nilsson@scb.se