Statistiska centralbyrån, SCB

Högst procentuell löneökning i privat sektor

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2003 15:33 CEST

Inom den privata sektorn ökade lönerna för arbetare och tjänstemän med 2,5 respektive 2,6 procent mellan maj 2002 och maj 2003. Löneökningen inom den statliga sektorn var 1,2 procent, inom den primärkommunala 1,5 procent och inom den landstingskommunala 2,2 procent.

Genomsnittslönen var …
Den genomsnittliga månadslönen i maj 2003 var för statlig sektor 24 300 kronor, för primärkommunal sektor 18 900 kronor och landstingskommunal sektor 22 200 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän inom privat sektor var 26 500 kronor och den genomsnittliga timlönen för arbetare var 116 kronor. Lönenivåerna för de olika sektorerna är inte jämförbara, eftersom de redovisade nivåerna för landstingskommunal och primärkommunal sektor saknar rörliga lönetillägg.

Faktaruta
Genomsnittslönen definitiv först efter ett år
Förändringstalen är baserade på den hittills uppmätta lönen för maj 2003 och den definitiva lönen för maj 2002. Till årets lön kan det komma ytterligare löneökningar i form av retroaktiva löneutbetalningar som en följd av lokala eller centrala löneavtal. Den slutliga genomsnittslönen fastställs först efter ett år. Vid jämförelser av löneutvecklingen mellan olika sektorer bör hänsyn tas till att lönerevisioner sker vid olika tidpunkter. 2003 års avtalshöjningar för statlig sektor samt avtalsområdet kommunal har lönerevisionstidpunkt 1 juli 2003.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer fullständig redovisning av maj 2003 publiceras i de statistiska meddelandena AM38SM0308 (privat sektor), AM17SM0307 (statlig sektor) och AM49SM0308 (landstings- och primärkommunal sektor), som nu finns tillgängliga
på SCB:s webbplats. Dessutom publiceras samtliga sektorer gemensamt i det statistiska meddelandet AM47SM0308 som finns tillgängligt på SCB:s webbplats den 5 augusti 2003.
* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.
* Statistikprodukt
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i statistiska meddelanden som nu finns på SCB:s webbplats.

Statistikansvarig myndighet
Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 Stockholm

Förfrågningar:
Åke Kämpe, tfn 08-545 292 40/48 e-post: ake.kampe@mi.se

Producent
SCB, Programmet för Konjunkturlönestatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar:
Jenny Karlsson, tfn 019-17 69 83 e-post: jenny.karlsson@scb.se
Håkan Swan, tfn 019-17 68 04 e-post: hakan.swan@scb.se,

Var god ange källan när uppgifter ur denna pressinformation återges.