Statistiska centralbyrån, SCB

Högst procentuell löneökning i privat sektor

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 10:32 CEST

Inom den privata sektorn ökade lönerna för arbetare och tjänstemän med 3,1 respektive 2,6 procent mellan juni 2002 och juni 2003. Löneökningen inom den statliga sektorn var 1,4 procent, inom den primärkommunala 1,7 procent och inom den landstingskommunala 2,3 procent.

Genomsnittslönen var …
Den genomsnittliga månadslönen i juni 2003 var för statlig sektor 24 200 kronor, för primärkommunal sektor 19 000 kronor och landstingskommunal sektor 22 000 kronor. Den genomsnittliga månadslönen för tjänstemän inom privat sektor var 26 500 kronor och den genomsnittliga timlönen för arbetare var 116 kronor.

Lönenivåerna för de olika sektorerna är inte jämförbara, eftersom de redovisade nivåerna för landstingskommunal och primärkommunal sektor saknar rörliga lönetillägg.

FAKTARUTA

Genomsnittslönen definitiv först efter ett år
Förändringstalen är baserade på den hittills uppmätta lönen för juni 2003 och den definitiva lönen för juni 2002. Till årets lön kan det komma ytterligare löneökningar i form av retroaktiva löneutbetalningar som en följd av lokala och/eller centrala löneavtal. Den slutliga genomsnittslönen fastställs först efter ett år. Vid jämförelser av löneutvecklingen mellan olika sektorer bör hänsyn tas till att lönerevisioner sker vid olika tidpunkter. Statlig sektor samt avtalsområdet kommunal har lönerevisionstidpunkt 1 juli 2003.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer fullständig redovisning av juni 2003 publiceras i de statistiska meddelandena AM38SM0309 (privat sektor), AM17SM0308 (statlig sektor) och AM49SM0309 (landstings- och primärkommunal sektor), som nu finns tillgängliga på SCB:s webbplats.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

* Statistikprodukt
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i statistiska meddelanden som nu finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressmeddelande i serien publiceras den 30 september 2003 klockan 10.00. Dessutom publiceras genomsnittliga löneförändringar för den senaste ettårsperioden i ett sammanfattande statistisk meddelande, AM47SM0309, den 5 september 2003.

För diagram, se bifogad fil