Statens Institutionsstyrelse, SiS

Högt betyg till SiS ungdomsvård

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 09:11 CET

På en femgradig betygsskala ger socialtjänsten ett genomsnittligt betyg på strax över fyra vid en bedömning av vården av ungdomar på särskilda ungdomshem. Det visar Socialtjänstenkät ungdom 2009 som publiceras av Statens institutionsstyrelse SiS.

Efter varje avslutad placering vid de särskilda ungdomshemmen och/eller vid överflyttning från ett ungdomshem till ett annat ombeds den ansvarige socialsekreteraren eller handläggaren att fylla i en enkät. Där lämnas även synpunkter om socialtjänstens uppfattning om ungdomsvården hos SiS. 1Under 2009 ombads socialtjänsten besvara 1 343 enkäter och 919 besvarades.

För första gången redovisas svaren i form av ett medelvärde av socialtjänstens omdöme. Omdömena och de konkreta svaren använder SiS i sitt kvalitetsarbete att utveckla verksamheten och rätta till eventuella brister.

Resultatet från enkäten visar på att socialtjänsten är nöjd med den vård SiS bedriver. 85 procent svarar att de skulle göra en ny placering på den aktuella institutionen. Uppdelat fördelar sig de omdömena socialtjänsten gjorde enligt följande (mätvärdet är en femgradig betygsskala där 5 är högst och 1 lägst):

Handläggning av ärendet 4,5
Lämplig plats som SiS erbjöd 4,3
Samarbete med institutionen 4,3
Insatser kring:
Missbruk 4,1
Våldsanvändning/aggression 4,2
Kriminalitet 4,1
Självskadebeteende 4,2
Andra beteendestörningar 4,2
Avvikningar/rymningar 4,2
Institutionens omvårdnad:
Känna trygghet 4,2
Bli lyssnad på 4,3
Stöd att fundera på sin situation 4,3
Fysiska miljön 3,9
Kvalité på utredningen 4,3
Givna rekommendationer till fortsatt vård 4,3
Utredningens fortsatta användbarhet 4,2

Läs hela rapporten på SiS hemsida.

Frågor:
Tomas Ring, enhetschef SiS FoU-enhet, 08-453 4052

Tf Presschef Judit Hadnagy
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-605 5681
judit.hadnagy@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.