Skogsindustrierna

Högt förtroende för svensk skogsindustri

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 08:30 CET

Skogsindustrin kommer högst i rankingen av Sveriges viktigaste industrigrenar och befäster därmed sin position från förra mätningen 2010, visar ny basmätning av Skogsindustrierna.

Skogsindustrin rankas högst av Sveriges viktigaste industrigrenar. På andraplats kommer gruvindustrin, och tredjeplatsen innehas av stål- och metallindustrin. Skogsindustrin befäster därmed sin position både från förra mätningen 2010 och i mätningarna från 1985-2007.

Mer än sex av tio svaranden har en positiv inställning i grunden till skogsindustrin, 96 % är positiva eller neutrala. Grundförtroendet är på oförändrad nivå sedan 2010.

- Skogsindustrin är unik för sysselsättning och värdeskapande i hela landet. Vi har stor regional betydelse och finns ofta i glest befolkade områden där vi ofta är den dominerande arbetsgivaren på orten, säger Marie S. Arwidson, vd för Skogsindustrierna.

Allmänheten har även en fortsatt stark tro på skogsindustrins framtida betydelse. Mer än hälften av respondenterna tror att skogsindustrins ekonomiska betydelse för Sverige kommer att öka i framtiden. Samma positiva syn fanns 2010. Det finns även ett fortsatt starkt förtroende för skogsindustrins konkurrenskraft och ekonomiska betydelse för Sverige.

- Svensk skogsnäring exporterar för 128 miljarder kronor och Sverige har byggt upp en skogsindustri av världsklass. Framtidsvisionen är positiv, skogsindustrin är motorn när samhället utvecklas mot en hållbar bioekonomi, avslutar Marie S. Arwidson.

Om undersökningen: Undersökningen är gjord av United Minds på uppdrag av Skogsindustrierna. 1003 svar har samlats in med hjälp av webbenkäter i befolkningen 18+ år. Köns- och åldersfördelning är representativ för befolkningen. Datainsamlingsperioden pågick mellan 13/7-25/7 2012. Geografisk stratifiering har gjorts på länsnivå för att uppnå en representativ geografisk fördelning. Skogsindustrierna har genomfört basmätningar sedan 1985 via Demoskop. Sedan 2010 har United Minds gjort undersökning med webbmetod.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org