Statistiska centralbyrån, SCB

Högutbildades arbetsmarknad – arbete inom examensområdet tre år efter examen: En hög andel har ett arbete som inte helt överensstämmer med examen

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:51 CET

Många saknar ett arbete som överensstämmer med examen. Endast hälften av dem som examinerades från högskolan för tre år sedan hade ett arbete som helt överensstämde med examen. Undersökningen genomfördes i våras och elva examensområden granskades.

Av dem som hade arbete inom de examensområden som undersöktes, ansåg 34 procent att deras arbete endast delvis överensstämde med examen medan 14 procent ansåg att deras arbete inte alls överensstämde. Bland de områden som hade en relativt låg andel arbetande inom examensområdet, återfanns humaniora, natur-, språk- och statsvetenskap.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284267.aspx

Överkvalificerade för arbetet
De som hade ett arbete utanför sitt examensområde ansåg i relativt hög utsträckning att de inte hade haft någon nytta av sin examen vad gällde arbete, lön och karriärmöjligheter. Vidare uppgav mer än 50 procent av dem att deras arbetsuppgifter högst krävde en gymnasieutbildning. Detta kan jämföras med att nästan ingen av dem som hade ett arbete inom sitt examensområde ansåg att gymnasieutbildning skulle räcka för deras arbetsuppgifter.

De som hade ett arbete utanför examensområdet hade i stor utsträckning lägre arbetsinkomst än dem som hade arbete inom examensområdet.

Svårt att få ett arbete överhuvudtaget
En vanlig anledning till att arbeta utanför examensområdet, var att det var svårt att få ett arbete överhuvudtaget. Det svarade 62 procent av dem med arbete utanför examensområdet och 35 procent av dem med arbete delvis inom examensområdet. Samtidigt uppgav 40 procent av dem vars arbete delvis var inom examensområdet att deras nuvarande arbete var mer attraktivt än ett arbete helt inom examensområdet.

Majoriteten är nöjd med både arbete och examen
Flertalet var ganska eller mycket nöjda med sina arbeten, oavsett om arbetet överensstämde med examensområdet eller inte. Trots det fanns det stora skillnader mellan dem som hade ett arbete inom respektive utanför examensområdet. Av dem som hade ett arbete utanför examensområdet var 20 procent mycket nöjda med sitt arbete, medan motsvarande siffra för dem vars arbete delvis var inom examensområdet var 33 procent. Detta kan jämföras med att 50 procent av dem som hade ett arbete helt inom examensområdet var mycket nöjda med arbetet.

Nöjdhet med arbetet
95 procent av dem som arbetade inom examensområdet och 75 procent av dem som arbetade utanför examensområdet var ganska eller mycket nöjda med den examen de avslutade 2005/2006.

Trots att majoriteten var nöjd med sin examen, uppgav endast mellan 40 och 50 procent av samtliga med examen inom humaniora, kommunikation, statsvetenskap och naturvetenskap att de skulle ha valt samma utbildning, om de hade valt idag. Av samtliga med arbete, svarade 54 procent att de skulle ha valt samma utbildning.

Definitioner och förklaringar
"Högutbildades arbetsmarknad" är en urvalsundersökning. Uppgifterna samlades in via post- och webbenkäter. Syftet med undersökningen var att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för högutbildade inom utvalda examensgrupper, som examinerade läsåret 2005/2006.

I populationen, som hämtades från universitets- och högskoleregistret, ingick 15 000 personer. Urvalet till undersökningen omfattade 5 988 personer.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport, Tema: Utbildning 2009:5. Högutbildades arbetsmarknad, som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

Förfrågningar
Andreas Svenning
Tfn 019-17 66 04
E-post andreas.svenning@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.