Statistiska centralbyrån, SCB

Höjda priser men oförändrad inflationstakt

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 12:07 CEST

Konsumentprisindex (KPI) för september 2003:

Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,7 procent från augusti till september. Under samma period förra året steg konsumentpriserna med 0,8 procent. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i september 1,7 procent, vilket är oförändrat jämfört med augusti. I september 2002 var inflationstakten 1,9 procent. Årstakten för den underliggande inflationen enligt måttet UND1X var 2,2 procent i september.

Senaste månaden: priserna upp 0,7 procent
Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,7 från augusti till september.

Till den totala uppgången under månaden bidrog prishöjningar på kläder (13,3 %) med 0,6 procentenheter. Höjda priser på grönsaker (4,6 %), el och bränsle (0,9 %) samt rekreation och kultur (0,7 %) bidrog vardera med 0,1 procentenhet.

Uppgången under månaden motverkades av sänkta priser på bensin (–4,2 %) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

Senaste tolv månaderna: priserna upp 1,7 procent
Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var 1,7 procent i september, vilket är oförändrat jämfört med augusti.

Till den totala uppgången av konsumentprisindex under tolvmånadersperioden bidrog ökade kostnader för boende (3,3 %) med 0,9 procentenheter. Prishöjningar på el (24,3 %) bidrog med 1,0 procentenheter. Höjda hyror (2,6 %) bidrog med 0,4 procentenheter. Ökade kostnader för fastighetsskatt (6,6 %) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av sänkta räntekostnader (–10,7 %) som bidrog nedåt med 0,6 procentenheter.

Ökade kostnader inom området rekreation och kultur (0,6 %) bidrog med 0,1 procentenhet till den totala uppgången. Med 0,2 procentenheter bidrog ökade kostnader för rekreationstjänster och kulturella tjänster (4,2 %). Höjda priser på tidningar, böcker och skrivmaterial (4,1 %) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet. Sänkta priser på audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (–9,3 %) motverkade med 0,2 procentenheter.

Prishöjningar på mjölk, ost och ägg (3,3 %) samt grönsaker (11,7 %) bidrog tillsammans med 0,2 procentenheter. Med vardera 0,1 procentenhet bidrog höjda priser på tobak (3,0 %), inventarier och hushållsvaror (1,4 %), bilar (1,6 %), restauranger och logi (2,7 %) samt ökade kostnader för sjuk- och tandvård (6,4 %), underhåll och reparationer av bilar (6,3 %), personlig hygien (2,3 %) och försäkringar (8,7 %).

Den totala uppgången under tolvmånadersperioden motverkades av sänkta priser på bensin (–3,9 %) som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Med ytterligare 0,1 procentenhet bidrog sänkta priser på teletjänster och utrustning (–2,1 %).Inflationsmålet och den underliggande inflationen

Riksbanken har angett som mål för penningpolitiken att begränsa inflationen, mätt som den årliga ökningstakten av KPI, till 2 procent, med en accepterad avvikelse på högst 1 procentenhet uppåt eller nedåt. Riksbanken har framhållit att effekterna av vissa tillfälliga störningar i inflationsutvecklingen tillåts slå igenom i KPI utan att penningpolitiken ändras. Detta gäller till exempel förändringar av indirekta skatter och räntekostnader för egnahem.

UND1X och UNDINHX är två av Riksbanken definierade mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB. I båda måtten exkluderas hushållens räntekostnader för egnahem och den direkta effekten av förändrade indirekta skatter och subventioner, och i UNDINHX exkluderas dessutom varor som i huvudsak importeras.

Den underliggande inflationen, mätt som prisförändringen under de senaste tolv månaderna, var i september enligt UND1X 2,2 procent (i augusti 2,2 procent) och enligt UNDINHX 3,8 procent (i augusti 3,6 procent). Den genomsnittliga prisförändringen från augusti till september var enligt UND1X 0,8 procent och enligt UNDINHX 0,3. Från juli till augusti var den enligt UND1X oförändrad och enligt UNDINHX 0,2. Från augusti till september 2002 var prisförändringen enligt UND1X 0,8 procent och enligt UNDINHX oförändrad.

Riksbankens kontaktperson för inflationsmått är Jesper Johansson, tfn 08-787 01 53.

Inflationstakten i EU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) för Sverige steg med 0,8 procent från augusti till september och steg med 2,3 procent från september 2002 till september 2003. Från augusti till september 2002 steg HIKP med 0,7 procent. HIKP för september 2003 har beräknats till 112,7 (1996=100).
Uppgifter för EU finns för augusti, och inflationstakten mätt med HIKP var då 2,0 procent för EU totalt, 2,1 procent för EMU och 2,2 procent för Sverige.

HIKP har utvecklats av EU som ett internationellt jämförbart mått på inflationen. Skillnader jämfört med KPI beror främst på olika täckning inom bostadsposten och social omsorg.

Nettoprisindex
Nettoprisindex (NPI), som anger utvecklingen av konsumentpriserna exklusive nettot av indirekta skatter och subventioner, steg med 0,8 procent från augusti till september. Sedan september 2002 har nettopriserna stigit med 0,9 procent. NPI för september 2003 har beräknats till 238,5 (1980=100).

Mer information
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna, som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

* Konsumentprisindex
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Konsumentprisindex för oktober publiceras torsdagen den 13 november kl. 10.00.

För tabell och diagram, se http://www.scb.se/press/press2003/press267pr0101.doc