Diskrimineringsombudsmannen

Hörselskadat barn nekades försäkring hos Trygg-Hansa

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 13:21 CET

På tisdag den 8 februari tar Stockholms tingsrätt upp ett ärende där en mamma nekades teckna en sjukförsäkring för sin hörselskadade son. DO kräver att försäkringsbolaget Trygg-Hansa betalar 100 000 kronor var i skadestånd till mamman och barnet.

Våren 2007 ansökte mamman om att få teckna sjuk- och olycksfallsförsäkringen ”Tryggabarn” för sin 4 månader gamla son hos Trygg-Hansa. Försäkringen ersätter både medicinsk och ekonomisk invaliditet.

I ansökan förklarade mamman att sonen har en hörselnedsättning. Trygg-Hansa svarade att bolaget inte kunde bevilja henne att teckna sjukförsäkringsdelen av försäkringen.

Som skäl angav Trygg-Hansa att de ville ha en längre observationstid på grund av hörselnedsättningen. Bolaget förklarade också att de kunde göra en ny bedömning efter genomförd 18-månaderskontroll.

Mamman har anmält Trygg-Hansa för diskriminering. DO har stämt bolaget för diskriminering som har samband med funktionshinder och kräver 100 000 kronor i skadestånd vardera till mamman och barnet.

DO skriver i stämningsansökan till tingsrätten att Trygg-Hansa borde ha beviljat barnet försäkringen med undantag för hörselskadan och eventuella kommande skador, som har ett medicinskt samband med hörselskadan.

DO anser att det inte kan anses som sakligt att göra en schablonmässig riskbedömning och att detta heller inte är i överensstämmelse med konsumenters rätt till försäkring enligt försäkringsavtalslagen.

Läs DO:s stämningsansökan på http://www.do.se/Documents/pdf/stamning_TryggHansa_091218.pdf 

För ytterligare upplysningar ring DO:s presstjänst 08- 120 20 710.

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.